Kalender

Generalforsamling

Dato: 17. marts 2019
Tid: Kl. 14:00

Detaljer:

Ordinær generalforsamling afholdes søndag d. 17 marts kl. 1400

Dagsorden

 1.     Valg af dirigent.og referant

2.      Årsberetning fra bestyrelsens formand


3.   Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse (herunder fremtidigt
kontingent)


4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til
regnskab.


5 Valg af medlemmer til bestyrelsen og evt. suppleanter

På valg er:

Poul Bang (ønsker ikke genvalg)

Peter Niemann (genopstiller)

Tune Spang Olsen (Ønsker ikke Genvalg)

Der skal tillige vælges 2 suppleanter 


6.  Behandling af 3 Indkomne forslag, Se nedenfor

7. Eventuelt. 

 
Forslag

1.
Hej jeg vil gerne stille et forslag til generalforsamlingen. Jeg foreslår at alle betaler samme kontingent uanset om man bor med nogen eller er single. Alt andet er diskrimination.
Mvh Kirsten Katcher

2.
Ændring af kontingent, altså, det som indeholder husstandsmedlemmers fordel fremfor de enlige.
200,00kr.for enlige og 300,00kr. for en husstand.
Det er en ret stor forskel og jeg mener det af retfærdighedsgrunde bør diskuteres. Jeg kender en del folk som af princip ikke melder sig ind på det grundlag.
Hvis vi kan snakke os frem til en løsning synes jeg det ville være godt. 
Mv. Rimsøhus hilsen fra Kis B. Nielsen

3.

Det er min holdning at det er hel forkert at udøve diskriminering i forhold til kontingent satser. Her tænker jeg på person kontra husstands satser. Jeg er personligt overrasket og forundret over at et, måske......, progressivt sted som Rimsøhuset har valgt at gøre det på denne gammeldags og ja, diskriminerende måde.
Derfor stiller jeg dette forslag til behandling på den kommende generalforsamling:

Forslag om ændring af kontingent satser, sådan at husstands satsen bortfalder og alle betaler det samme beløb.

Venlig hilsen en, interesseret, men ind til videre, ikke betalende ikke medlem.

Jena Schiff.

(Jena Shiff kan stadigvæk nå at blive medlem.)

4.

Til afstemning:

Er medlemsmøderne en del af husets og foreningens  beslutningsgrundlag?

For at lette medlemmernes orientering om alle beslutninger taget af bestyrelsen, skal den etablerede logbog (vedtaget på bestyrelsesmøde den 3. august 2018) være offentlig tilgængelig for medlemmerne.

Desuden:

Hvad er den saglige begrundelse for at søgemulighed, debatforum, kalender samt historik over begivenheder, ikke længere findes på hjemmesiden?

Fremlæggelse af den lovede evaluering af den vedtagne strukturplan.

 
Hilsen
Jette Mouritzen

 

Hent regnskabet her som pdf

Saldobalance

 
   
Foreningen Rimsøhus

Resultatopgørelse

2018

2017

1100

Indtægter

 

 

1110

Indtægter, som ikke vedrører B&B

19.312

101.359

1115

Indtægter B6B

354.414

173.461

1120

Udlejning brugere af Rimsøhus

33.650

9.350

1125

Medlemskontingenter

16.250

10.600

1130

Udlejning af lokaler

21.950

19.350

1199

Indtægter i alt

445.576

314.120

1200

Salgsomkostninger

 

 

1210

Indkøb, som ikke vedrører B&B

-9.959

-15.029

1220

Leje af sengetøj B&B

-37.044

-24.884

1230

Omkostninger til morgenmad B&B

-13.426

-10.574

1240

Udlejningsomkostninger inkl. moms

-16.664

0

1270

Øvrige omkostninger

-1.005

-95.311

1299

Salgsomkostninger i alt

-78.098

-145.798

1300

Bruttoresultat

367.478

168.322

1400

Lønomkostninger

 

 

1499

Lønomkostninger i alt

0

0

1500

Lokaleomkostninger

 

 

1510

El

-48.933

-17.179

1515

Dagreonvation, fedtudskiller, m.m

-6.358

-4.578

1520

Varme

-71.246

-22.500

1530

Vand

-17.260

-1.169

1540

Vedligeholdelse og rengøring

-1.694

-1.437

1550

Forsikringer

-27.387

-16.569

1560

Beredskab

-8.553

0

1570

Ejendomsskat

-15.007

0

1599

Lokaleomkostninger i alt

-196.438

-63.431

1600

Marketing- og rejseomkostninger

 

 

1610

Fragt udgifter

0

0

1620

Transport og rejser

0

0

1630

Reklamer og markedsføring

-5.996

-6.849

1640

Hotel

0

0

1650

Repræsentation

-1.364

-200

1660

Restaurant

0

0

1699

Marketing- og rejseomkostninger i alt

-7.360

-7.049

1700

Bilomkostninger

 

 

1710

Brændstof

0

0

1720

Vedligeholdelse

0

0

1730                  Parkering                                                                                                                                                                                                                                                          0                                          0

1740

Bilforsikring

0

0

1750

Vægtafgift

0

0

1799

Bilomkostninger i alt

0

0

1800

Administrationsomkostninger

 

 

1810

Kontorartikler

-701

-1.646

1815

Abonnementer

-2.489

-10.499

1820

Website

-862

0

1825

Regnskabsprogram

-2.315

-350

1830

Telefon og internet

-9.783

-4.960

1835

Ekstern konsulentbistand

-45.381

-11.800

1840

Små anskaffelser

-4.803

-9.723

1850

Kørselsgodtgørelse

0

0

1860

Øredifferencer

-20

2

1870

Forsikring

0

0

1880

Inventar B&B

-5.996

-3.316

1890

Tab på kunder

0

0

1895

Ej fradragsberettigede omkostninger

0

0

1899

Administrationsomkostninger i alt

-72.350

-42.294

1900

Resultat før afskrivninger og renter

91.331

55.548

2000

Afskrivninger

 

 

2010

Afskrivninger

0

0

2099

Afskrivninger i alt

0

0

2100

Resultat før renter

91.331

55.548

2200

Finansielle indtægter

 

 

 

2250

2

0

 

2250

0

0

2210

Realiserede kursgevinster og -tab

0

0

2220

Rykkergebyrer

0

-200

2230

Renteindtægter

0

0

2240

Gebyr indtægter

0

0

2299

Finansielle indtægter i alt

2

-200

2300

Finansielle udgifter

 

 

 

2330

0

0

2310

Renteudgifter

-13

-68

2320

Gebyrer

-1.388

-1.592

2399

Finansielle udgifter i alt

-1.401

-1.660

2400

Resultat før skat

89.932

53.688

2500

Skat af årets resultat

 

 

2510

Skat

0

0

2599

Skat af årets resultat i alt

0

0

2600

Resultat efter skat

89.932

53.688

 

 
   


 

 
   

Balance

 

 

2018

2017

5000

Aktiver

 

 

5100

Anlægsaktiver

 

 

5200

Immaterielle anlægsaktiver

 

 

5210

Immaterielle anlægsaktiver

0

0

5299

Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

5300

Materielle anlægsaktiver

 

 

5310

Driftmidler og inventar (kostpris)

125.215

125.215

5320

Driftmidler og inventar, akkumulerede afskrivninger

0

0

5399

Materielle anlægsaktiver i alt

125.215

125.215

5400

Finansielle anlægsaktiver

 

 

5410

Kapitalandele af tilknyttede virksomheder

0

0

5420

Kapitalandele af associerede virksomheder

0

0

5430

Andre værdipapirer og kapitalandele

0

0

5440

Deposita

0

0

5499

Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

5500

Samlede anlægsaktiver i alt

125.215

125.215

5600

Omsætningsaktiver

 

 

5700

Bank- og kontantbeholdninger

 

 

5710

Danske Bank

110.402

9.162

5711

Djurslands Bank 1551899

0

6.355

5712

Djurslands Bank

0

0

5720

Kontantbeholdning

2.916

1.826

5799

Bank- og kontantbeholdninger i alt

113.318

17.343

5800

Omsætningsaktiver

 

 

5810

Til gode hos kunder

0

0

5820

Til gode hos leverandører

0

0

5830

Varelager

0

0

5899

Omsætningsaktiver i alt

0

0

5900

Samlede omsætningsaktiver i alt

113.318

17.343

6000

Aktiver i alt

238.533

142.558

7000

Passiver

 

 

7100

Egenkapital

 

 

7110

Dette års resultat

123.528

87.284

7120

Overført resultat

53.688

0

7130

Mellemregning med ejer

0

0

7140

Indskudt kapital

67.924

67.924

7150

Urealiserede kursgevinster og -tab

0

0

7199

Egenkapital i alt

245.140

155.208

7200                  Skyldig moms

7210

Afregnet moms

-5.657

-12.650

7220

Købsmoms (indgående moms)

-18.386

-1

7230

Moms af varer købt i udlandet

0

0

7240

Moms af ydelser købt i udlandet

0

0

7250

Salgsmoms (udgående moms)

17.436

0

7299

Skyldig moms i alt

-6.607

-12.650

7300

Kortfristede forpligtelser

 

 

7310

Skyldnere til kunder

0

0

7320

Skyldnere til leverandører

0

0

7330

Skyldig A-skat

0

0

7340

Skyldig AM-bidrag

0

0

7350

Skyldig ATP

0

0

7360

Hensatte forpligtelser

0

0

7370

Skyldig pension

0

0

7375

Skyldig skattekonto

0

0

7380

Skyldige feriepenge

0

0

7385

Skyldig selskabsskat

0

0

7390

Skyldige sociale omkostninger

0

0

7395

Gavekort

0

0

7399

Kortfristede forpligtelser i alt

0

0

7400

Langfristede forpligtelser

 

 

7410

Banklån

0

0

7499

Langfristede forpligtelser i alt

0

0

7500

Passiver i alt

238.533

142.558

 

 
   
 

Pointmetoden


Valgmetode hvis der er flere kandidater end der er poster.

Eksempelvis hvis der er 3 poster på valg.

På stemmesedlen skrives op til 3 navne over hinanden i prioriteret rækkefølge.
Ved stemmetællingen tillægges det første navn 3 point. Navn nr 2 tilskrives 2 point og navn nr 3 tilskrives 1 point.
vinderene af valget bliver de tre personer, som får flest point sammenlagt. 

 

 

Det sker!