Nyheder

30. juni 2020

Referat generalforsamling


Generalforsamling 21. juni 2020

 

Fremmødte medlemmer: 24
Valg af dirigent. Uffe blev valgt. Han konstaterede efterfølgende, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og dermed lovlig.

Formandens beretning. Beretningen kan læses i sin fulde ordlyd andetsteds på hjemmesiden.
Der var spørgsmål om, hvorvidt autocampere kan få strøm. Det kan de ikke.
Beretningen blev herefter godkendt.

Regnskab. Kassereren fremlagde regnskab for 2019.
Der er spørgsmål om, hvad udlejningsomkostninger er. Det er gebyrer til de bookingsider, som annoncerer vores værelser.
Regnskabet blev herefter godkendt.
Budget. Aflysninger på grund af corona har ført til, at der næsten ingen indtægter har været indtil nu, men staten har efter ansøgning bevilget 52.000 kr. i støtte. Fremover har vi bookninger for i alt 94.800 kr.
Priserne i B&B blev diskuteret, men vi fastholder de nuværende priser.
Vi har fået tilbud på et nyt tag på hele huset til 450.000 kr. Det er stillet i bero på grund af manglende indtægter.
Kontingentet fastholdes på 200 kr. pr person.

Anvendelse af overskud / dækning af underskud.
Der er ikke noget overskud /underskud at tage stilling til.

Valg til bestyrelsen. På valg er Peter Danielsen, Bodil Buonaventzen, Kirsten Christensen og Dorrit Carlsen. Ingen af de afgående ønsker at genopstille.
Nyopstillede: Niels Mulvad, Kis B. Nielsen, Jens Slemming, Jens Amby.
Niels Mulvad var ikke til stede, så det blev diskuteret om man kan opstille ved at give fuldmagt til et andet medlem. Afstemningen viste 16 JA, 7 NEJ og en ugyldig. Denne beslutning indskrives i de nye vedtægter.
Alle de fire opstillede blev herefter valgt til bestyrelsen.
Valg af suppleanter. Opstillede: Karen Bredahl og Sus Foo. Begge blev valgt.

Vedtægter.
Der er indkommet to forslag til nye vedtægter. De er meget enslydende. Den eneste forskel er, om der på generalforsamlingen kan afgives stemmer ved hjælp af fuldmagt. Afstemning om dette punkt viste 7 JA, 16 NEJ. Et medlem havde forladt generalforsamlingen på dette tidspunkt.
Der skal udfærdiges en standardskrivelse med informationer til nye medlemmer. Kassereren påtager sig at udsende denne.
Vedtægterne blev herefter enstemmigt vedtaget med de anførte ændringer.

Eventuelt.
Sander vil gerne låne puderne til stolene til en mindefest, der skal afholdes i forsamlingshuset. Godkendt.
Kis opfordrer flere til at melde sig til rengøring i B&B. Desuden vil hun gerne have frugthaven indhegnet, så der kan gå nogle geder. Susan Seldal siger det er dårligt græs; geder kan ikke leve af det.
Bodil B vil gerne vide, om man kan framelde nyhedsmails fra huset. Tune svarer, det kan man ved at skrive til info@rimsoehuset.dk
Der er spørgsmål, om brandsystemet kan ændres. Det kan det ikke.


Formanden takkede herefter for god ro og orden under mødet.

Der indkaldes til konstituerende bestyrelsesmøde torsdag den25. juni kl. 17.

Ref: Karen Bredahl

Det sker!