Nyheder

24. oktober 2020

Referat af bestyrelsesmøde den 15. oktober 2020.


Referat af bestyrelsesmøde den 15. oktober 2020.10.16

 

Deltagere:

Jytte Jacobsen, Jens Slemming, Susan Seldal, Jens Amby, Kis Bøgild, Jette Mouritzen, Niels Mulvad.

Afbud fra Peter Nieman

 

1.  Valg af ordstyrer: Jens S valgt.

 

2.  Valg af referent: Jette valgt

 

3.  Godkendelse af dagsorden. Godkendt

 

4.  Medlemmernes tid – referat fra medlemsmøde. Niels orienterede fra medlemsmødet.

De økonomiske rammer for afholdelse af arrangementer blev diskuteret, der blev talt om forskellige muligheder, bl.a. fast månedlig indbetaling på en bufferkonto, en anden mulighed kunne være ind til videre at arrangere arrangementer hvor musikere el. foredragsholdere ”spiller på døren”, indtægter fra barsalg går i kulturkassen, skal der foregå ekstra dyre arrangementer, skal bestyrelsen/forretningsudvalget (formand/ næstformand/kasserer) søges om en ”underskudsdækning”.

Omkring ’Rimsøhuset’ projektets identitet, blev spørgsmålet om husets karakter af Kulturhus rejst, set i lyset af, hvor meget BnB delen fyldte, hvad medlemmers aktivitetsniveau og den daglige brug af huset fylder, set i forhold til de sidste par års aktivitetsniveau på det kulturelle område.  -  Medlemsmødet samledes omkring formuleringen: Somme tider er Rimsøhuset en forretning – og somme tider et kulturhus. 

Med hensyn til Mulighed for at efterskolen vil leje værelser, var den eneste indsigelse, at det i den forbindelse var vigtigt, at få præciseret under hvilke rammer det skulle foregå.

Tydelighed i den formelle kommunikation blev efterlyst

Mulighed for støttemedlemskaber blev drøftet. Der var ikke nogen modstand mod et sådant initiativ.

Spørgsmålet om ’medlemsfordele’ blev endnu en gang rejst – men ikke afklaret.

 

5.  Siden sidst – en runde blandt bestyrelsens medlemmer.

Æbledagen afviklet, desværre med kun 4 deltagere. Susan havde lånt en æblepresse. Vi kan muligvis få mulighed for at købe æblepressen

Den gamle havetraktor kan ikke repareres.Vi vil kunne få en ny havetraktor/plæneklipper for 13.500,- kr. – en gps for 2.000,- og en app til at følge gps for 750,- kr./måned. Vi har stadig lidt tid at løbe på inden vi beslutter os før næste sæson.

Kommunikation omkring aftaler vedrørende brug af huset, er det ønskeligt med videreformidling af tid, sted og omfang.

Vi er nogle der gerne vil have mulighed for at bruge Oasen ind imellem, (også til andre ting end motionscykling) når efterskolen ikke er der.

Kis tager en snak med Poul Bang.

 

Rengøring i BnB afdelingen næste sommer. Der skal laves et budget m.h.t. økonomien til næste møde. Der er dog ingen tvivl om at vi skal have rengøringsfirma på. Vi har haft møde med    rengøring, de kan tilbyde rengøring for 220,- kr./time + moms (medgået tid). Ingen rengøring om lørdagen og ingen rengøring hvis det kun drejer sig om et/to værelser. BnB gruppen går videre med sagen.

M.h.t. betaling ved bookning hos Booking Com, så er det registreret at vi gerne ønsker den ordning, træder i kraft senere.

Skyllerummet, hvor der har stået maling, er ved at blive indrettet til køkken.

Malingen er kommet i kælderen.

Stormødet viste at folk vil have gang i arrangementerne igen. Der er en aftale med Århus Universitet om streaming af foredrag.

Der laves en ”drejebog” for til brug for arrangementer: Hvem kontaktes i bestyrelsen, arrangementet skrives i kalenderen, kassereren kontaktes for at få saldoen i ”kulturkassen”, der udarbejdes et budget for arrangementet, der laves indlæg til hjemmeside og medier o.s.v.

Der er kommet en google kalender på hjemmesiden, nu er det let for alle at se hvad der foregår i huset, om sal/køkken eller hele huset er lejet ud. Hvis man er interesseret i leje af værelser, kontakt Jytte eller Jette. Jytte og Jette har indtil videre adgang til at lægge arrangementer på kalenderen. Kontakt via info@rimsoehus.dk.

 

6.  Økonomi, regnskab pr. d.d. og budget for resten af året.

Bankbeholdning pr. d.d. 148.000,- . Det ser rimeligt godt ud. Vi holder skindet på næsen. Der vil stadig komme nogle indtægter fra BnB (de polske gæstearbejdere).

Gennemsnitlige månedlige udgifter ca. 23.000,- kr.

Fremover opfordres til at betale medlemskaber i januar for at få et mere retvisende regnskab.

 

7.  Forespørgsel fra efterskolen HELLE i Gjerrild, skolen er interesseret i at leje 9 værelser samt BnB-køkken til 8 elever og 1 lærer. Vil komme til at dreje sig om værelse 1-9. Skolen skal dog have alle tilladelser på plads.

Vi bevarer 3 værelser til udlejning i øvrigt.

 

8.  Oprettelse af støttemedlemskaber. Blev diskuteret, oprettelse af støttemedlemskaber skal på en generalforsamling og skrives ind i vedtægterne. Dermed kan der åbnes for medlemsskaber der ikke ønsker at være en aktiv del af foreningen; men gerne vil støtte projektet. Tages op på medlemsmøde for at undersøge/gå videre med det.

 

9.  Hvad er ”Rimsøhuset” overordnet for et projekt.

Formålsparagraffen i vedtægterne er at levere et rummeligt for kulturelt samvirke, for derigennem at forstærke egnens social-kulturelle aktiviteter og udfoldelsesmuligheder.

Den sociale gæstfrihed har et konkret udtryk i husets ’Bed and Breakfast’ afdeling, der ud over dette vil tjene som væsentlig indtægtskilde til drift af ejendommen.

Sommetider er huset en forretning og sommetider et kulturhus.

 

10. Den formelle kommunikation i huset.

Der blev ikke under mødet opnået klarhed over håndtering af den formelle kommunikation via foreningens primære platform: hjemmesiden, hvilket kan medføre en hvis træghed i formidling af initiativer, afholdelse af arrangementer og generel harmonisk eksponering af Rimsøhuset som kulturhus. Der vil blive arbejdet for at det bliver muligt at kommunikere via hjemmesiden (en blog) og mulighed for at tilmelde (udmelde sig via hjemmeside) m.m. Der blev gjort opmærksom på, at vintersæsonen står for døren og at vinterens aktiviteter som sådan allerede burde have været på plads og kommunikeret ud til egnens borgere.

 

11. Eventuelt.

BnB gruppen mødes snarest.

 

 

Det sker!