Om Rimsøhuset

Bankoplysninger

Rimsφhuset:

Bank: Danske Bank

Registreringsnummer:     9570

Kontonummer:                    12342969

IBAN-nummer:                   DK8530000012342969

SWIFT-nummer (BIC):    DABADKKK

Mobilepay:                             15462

CVR-nr.:                                 36 57 48 79

Personligt medlemskab: 200,- kr

Hustandsmedlemsklab:  300,- kr

Når du betaler via ovenanførte kanaler, så husk at angive hvad du har betalt for. Det ville lette arbejdet med at holde regnskab væsentligt !:0)

Hvis du betaler for at melde dig ind, og vil du vide hvad der sker i huset, så lad os også kende din mailadresse.

 

Foreningens bestyrelse består af:

 • Bodil Buonaventzen :                                                  2018
 • Kirsten Christensen  :                                                  2018
 • Dorrit Carlsen (Søs)                                                     2018
 • Peter Danielsen                                                           2018
 • Jytte Jacobsen  (Formand m/k)                                   2019
 • Peter Niemann                                                             2019
 • Jette Mouritzen                                                            2019
  Suppleanter:
  Karen Bredahl
  Karoline B. Søgaard

 

Vedtægter
1. Foreningens navn og hjemsted.
Foreningens navn er Rimsøhuset.

2. Foreningens formål

Foreningens formål er, at levere rammerne til et rummeligt mødested for kulturel samvirke, for derigennem at forstærke egnens social-kulturelle aktiviteter og udfoldelsesmuligheder.
Foreningen d r i v e r bygningen ”Rimsøhuset” beliggende Rimsø Bygade 22, 8500 -Grenaa.
Den sociale gæstfrihed har et konkret udtryk i husets ’Bed and Breakfast’ afdeling der ud over dette, vil tjene som væsentlig indtægtskilde til drift af ejendommen.

3. Medlemskab

Alle brugere af Rimsøhuset, skal være medlem af foreningen. Man kan vælge mellem
personligt- eller husstandsmedlemsskab.
Undtaget er dog, ansatte, kursusdeltagere, deltagere til åbne enkeltstående arrangementer/
møder samt overnattende gæster i B&B.
Betaling af kontingent sker løbende ved optagelse og for eksisterende medlemmer
hvert år senest den 10. januar.
Alene de der har betalt medlemskab i henhold til seneste opkrævning kan betragtes
som gyldige medlemmer af foreningen.
Alene gyldige medlemmer er stemmeberettiget på generalforsamlingen.
Bestyrelsen fører løbende medlemskartotek.
Ind- og udmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen.
Bestyrelsen kan hvis tungtvejende grunde taler herfor ved simpelt flertal nægte at
optage et medlem i foreningen.
Bestyrelsen kan hvis tungtvejende grunde taler herfor, ved enighed herom i bestyrelsen
ekskludere et medlem af foreningen.
Enhver eksklusion af et medlemskab, kan afprøves ved næstfølgende
generalforsamling.
Kontingent fastsættes årligt på generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen med
virkning for det kommende år.

4. Generalforsamlingen

Generalforsamling indkaldes mindst én gang årligt og med mindst to og højst fire
ugers varsel ved mail til hver enkelt medlem i foreningen og ved opslag i Rimsøhuset.

Foreningen har hjemsted på: Rimsø Bygade 22, 8500 Grenaa
Hvert medlem er selv ansvarlig for, at foreningen er i besiddelse af korrekt e-mailadresse, evt. telefon eller postadresse.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Årsberetning fra bestyrelsens formand
3. Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse (herunder fremtidigt
kontingent)
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til
regnskab.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og evt. suppleanter
6. Indkomne forslag, der er modtaget senest 1 uge før afholdelse.
7. Eventuelt.
Alle beslutninger træffes på generalforsamlingerne med almindeligt stemmeflertal.
En beslutning om ændring af vedtægterne kræver godkendelse med mindst 2/3 af de stemmer, som er afgivet af de medlemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen.
Ved beslutning om opløsning sker afstemning jf. vedtægternes pkt. 12.
Medlemmer kan endvidere stemme ved brevstemme eller fuldmagt.

5. Bestyrelse

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse.
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer og evt. 2 suppleanter.
Bestyrelsen afholder møde s å ofte et bestyrelsesmedlem finder det fornødent, dog
minimum én gang i kvartalet. Beslutningsreferat herfra offentliggøres via e-mail til
medlemmer og på foreningens hjemmeside.
Bestyrelsen fører referat, der skal udleveres til gennemgang ved generalforsamlingen,
såfremt der min 1 uge før generalforsamlingen fremsættes begæring herom af et medlem af foreningen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Suppleanter har ingen stemmeret, men kan deltage i bestyrelsesmøder.
Halvdelen af bestyrelsen medlemmer er på valg hvert andet år. Bestyrelsen i stiftelsesåret
vælger selv hvem der skal på valg ved den kommende generalforsamling.
Såfremt bestyrelsen ikke kan nå til enighed herom foretages lodtrækning med hensyn
til valgperioder.
Bestyrelsen konstituerer sig selv, idet formanden og kassereren dog ikke må være på
valg samme år. Såfremt bestyrelsen ikke kan nå til enighed om konstituering, træffes
der bestemmelse herom på en ekstra ordinær general forsamling.
Bestyrelsen kan ansætte og afskedige personale.

Bestyrelsen kan indgå og opsige lejekontrakter.
Bestyrelsen kan ikke uden forudgående godkendelse fra generalforsamlingen erhverve fast ejendom udover Rimsøhuset eller pantsætte fast ejendom.

6. Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en
af disse forfald af formanden eller kassereren med 1 bestyrelsesmedlem.

Indkøb mv. under 10.000,- kan kassereren eller formanden underskrive alene.
Beslutninger eller indkøb der kan eller vil resultere i en udgift over 50.000,- kr. kræ-
ver endvidere forudgående godkendelse af bestyrelsen.

7. Ekstraordinær generalforsamling


Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske, hvis et flertal i bestyrelsen
anmoder herom. Indkaldelse skal endvidere ske, såfremt 1/3 af de gyldige medlemmer
ved underskrift har bekræftet et ønske herom og har fremsendt ønske om dagsorden.
Indkaldelsen og afstemning skal ske efter de samme regler, som ved ordinær generalforsamling.
Alene forhold ,der fremgår af den udsendte dagsorden, kan behandles på den ekstraordinære generalforsamling.

8. Regnskab og økonomi

Regnskabsåret følger kalenderåret og skal føres i et sædvanligt anerkendt system.
Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af foreningens regnskab.
Bestyrelsen kan beslutte at regnskab føres af en ekstern aktør, der ikke er medlem af
bestyrelsen eller foreningen.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid hørende
formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
Foreningen har fravalgt revision jf. årsregnskabsloves § 135.
Generalforsamlingen kan dog beslutte, at regnskabet skal gennemgås af 2 interne revisorer blandt medlemmerne.

9. Medlemmers brug af Rimsøhuset

Ethvert medlems brug af Rimsøhuset skal følge de til enhver tid gældende retningslinjer herfor.

10. Arrangementer

Bestyrelsen kan fastsætte og løbende ændre krav og retningslinjer for afholdelse af
arrangementer og medlemmers brug af Rimsøhuset. Herunder kan bestyrelsen træffe
bestemmelse om betaling for lån af foreningens af lokaler mv.
Foreningen tegnes af formanden, næstformanden og kassereren for bestyrelsen i
forening eller ved en af disse forfald af formanden eller kassereren med 1
bestyrelsesmedlem.
Indkøb mv. under 10.000,- kan kassereren, formanden eller næstformanden
underskrive alene. Beslutninger eller indkøb der kan eller vil resultere i en udgift
over 50.000,- kr. kræ- ver endvidere forudgående godkendelse af bestyrelsen.

11. Anvendelse af overskud i foreningen

Ethvert overskud i foreningen skal anvendes med henblik på fremme af
foreningens formål. Der skal ved anvendelse af overskud altid henstå et passende
beløb til vedligehold af Rimsøhuset.

12. Opløsning

Beslutning om opløsning af foreningen kan kun vedtages efter bestyrelsens
indstilling og med 2/3 flertal af de fremmødte. Beslutningen anses dog alene for
gyldig hvis minimum halvdelen af foreningens medlemmer er til stede på
generalforsamlingen.
Såfremt der opnås 2/3 flertal, men der ikke er nok fremmødte medlemmer,
indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling, hvor foreningen kan opløses ved
2/3 flertal af de fremmødte.
Der kan alene ske afstemning om opløsning hvor der forudgående er oplyst
herom i den til medlemmerne fremsendte dagsorden.
I tilfælde af opløsning overgives foreningens kapital til en institution, forening eller lignende med henblik på kulturelle og sociale aktiviteter og formål.
Endelig beslutning herom træffes på den opløsende
generalforsamling.

13. Afslutningsvis

I tillæg til ovenførte gælder at: ” man skal ikke plage andre, eller sætte livet til,
og for øvrigt kan man gøre som man vil !”
taget pa generalforsamling den: 28./ 09....2 017


 

Det sker!