Mødereferater

Se alle gamle referater ældre end 1/11-18 som pdf

Referat fra generalforsamling i Rimsøhuset den 17. marts 2018

 

1.
Valg af dirigent: Jytte Jacobsen

Valg af referent: Poul Bang

2.
 Årsberetning fra bestyrelsens formand:


Velkommen til vores ordinære generalforsamling. Jeg vil gerne starte med at mindes

2 af vore trofaste medlemmer, der begge gik bort sidste år.

Først var det Lilian Schneider og her ved juletid forlod Trine Ørgaard Jensen os.

Lad os mindes dem i fællesskab

1 minuts stilhed

Nu vil jeg fortælle om årets gang i Rimsøhuset:

Erhvervsdelen:

Vi var så heldige at vi igennem et samarbejde med Strandgården i Karlby, fik en flok

Græske arbejdere på ophold i starten af sæsonen, og det strakte sig ind i sommersæsonen. Alle værelser var besat, de lavede selv mad, og der kom for eks. vaskefaciliteter og TV i morgenmadsstuen.

Grækerne følte sig hjemme her, og vi fik mange erfaringer med, hvordan vi skal håndtere det i

fremtiden. Det var lærerigt både på den gode og den udfordrende måde.

Og der var godt med gæster i sommerperioden - stort set fuldt belagt i skoleferien.

Vi har også haft et forsorgshjem og et plejehjem på ferie her. Det var en stor succes i begge

tilfælde. Det resulterede i et godt økonomisk resultat, så vi kom helskindet igennem vinteren.

Som I måske kan regne ud, krævede det en stor indsats af vore frivillige i BNB-teamet, de

gjorde en fantastisk indsats – Tak for det


Efterskolen Helle havde nogle af deres STU elever gående i vores BNB-afdel. De hjalp os

med at passe BNB-afdeling i hverdagene, med rengøring osv. De stoppede til årsskiftet,

da opgaverne ikke passede til deres behov. Tak til Poul Bang, lærere og elever fra Helle.


Anden frivillig indsats:

Der er også mange andre frivillige, der fx har passet have arealerne med lugning,

græsslåning -hækklipning m.m.

Der er folk, der er kommet og har lavet vvs- el og andre husreparationer efter behov bl.a.

da noget af taget blæste af i en storm. Der skal også lyde en stor tak til dem!

Kulturdelen

Madspildsaftner er en stor succes- Stor tak til Else.Marie Brøndum. Folk hygger sig og nyder

samværet og den gode mad.

Butikken 1001-ting tog initiativ til, at der blev lavet loppemarked, og butikken kører fortsat

videre ligesom udlejning af værksteder og kælderrum.

Vi kan også nævne de mange musikarrangementer, Niels Mulvad fik stablet på benene. Tak til

ham. Det er den slags der skaber liv på stede.

Herudover kan nævnes:

Æblepressedag

Have og beskærer dage

Brætspilsdage Tak til Hanne W

Foredrag-Film og teateraftener tak til Peter Danielsen og menighedsrådet

Vi har også fået Fællesspisningsaftener tak til Susan Bieber For at arrangere det .

 

Qui gong og bevægelsesholdene kører også stadig.

 

Sidste skud på stammen er Sysler og Samvær. Det foregår hver lørdag eftermiddag (et

samarbejde med Landsbyklyngen). Det er en stor fornøjelse at se, hvordan huset summer

af liv og glade stemmer, her ser man hele familier hygge sig med hinanden på tværs af

alle generationer. Og alle hjælper hinanden.


Flere og flere er begyndt at bruge huset - både kulturdelen og BNB, til deres fester,

og her er gæsterne glade for alle faciliteterne inklusive børnerummet og atriumgården.

Det er også lykkedes at få kommunen til at åbne for udlejning af rækkehusene, vi takker

for stædig indsats fra flere af vore medlemmer. Alt dette beviser, at når vi løfter i flok, når vi

langt.

Best Green

I løbet af foråret fik vi aftalen med Best Green i hus og fik den store varmepumpe, der står

lige her udenfor. Den har holdt os med miljøvenlig varme hele vinteren. Best Green lod en elbil

stå til fri afbenyttelse i 1 mdr. Mange var ude på prøveture, og for dem det lykkedes var det en

fornøjelse.

 

Nu vil jeg fortælle lidt om bestyrelsesarbejdet

I marts mdr. gik et udvalg nedsat af bestyrelsesmedlemmer i gang med at udarbejde en ny

strukturplan for huset.

På den extraordinære generalforsamling i januar i år blev den af bestyrelsen foreslåede strukturplan vedtaget med flertal. Det var imidlertid en lang og sej proces med utallige møder,

og det var meget svært at blive enige om, hvordan huset skulle drives.


Særlig var et medlem af bestyrelsen uenig med hovedparten af bestyrelsen om en rammestruktur for huset, og medlemmet kunne ikke acceptere en flertalsbeslutning, der gik imod hans overbevisning.

 

Samme medlem kunne heller ikke tilslutte sig, at bestyrelsen skulle have

beslutningskompetencen, selv om bestyrelsen ifølge vedtægterne står med det fulde ansvar både juridisk og økonomisk.

 

Dette betyder dog ikke at medlemmerne ikke skal have en stor indflydelse.

 

Vi er selvfølgelig indstillede på, at det er fra medlemmerne, initiativerne skal komme, og at tingene skal opstå i et blomstrende samarbejde mellem bestyrelsen og medlemmerne i huset.

Det endte til sidst med, at medlemmet valgte at trække sig ud af bestyrelsen.

Vi beklager, at han tog det valg, og vi anerkender og takker ham for hans store indsats for at få Rimsøhuset på banen.

Det havde nogle beklagelige konsekvenser, at medlemmet også trak sig fra de øvrige hverv,han havde påtaget sig i Rimsøhuset: booking i BNB, pasning af hjemmeside, kontorarbejde samt musikarrangementer og baren.


Det gav således store problemer, at medlemmet først udleverede diverse koder og passwords dagen før, han sluttede. Det vanskeliggjorde arbejdet med at overtage hans områder. Særligt da ikke alle koder virkede som lovet.

Samme medlem sad i realiteten alene på stort set al info, kodeord og kommunikation, og den øvrige bestyrelse var f.eks. ikke bekendt med flere mailkonti. Det gav problemer. Og det blev beklageligvis nødvendigt at flytte såvel hjemmeside og postsystem samt domænet til et nyt webhotel.


I den forbindelse vil vi påpege at vi efterlyser hjælpere til hjemmesiden - interesserede kan henvende sig til (info@rimsoehus.dk).
Vi vil med den nye strukturplan forsøge at forhindre, at en enkelt person igen sidder alene med al viden og dermed handlekompetence. Det er alt for sårbart for en forening som vores.


Senere viste det sig, at der blev sendt mails ud - nogle anonyme andre med navn - fra en

nyoprettet mailadresse, der til forveksling lignede Rimsøhusets.

Det viste det sig, at nogen havde kopieret vores mailingliste og egenhændigt oprettet denne mailadresse. Det må vi fra bestyrelsen tage kraftig afstand fra.

Dette forløb har skabt splid i foreningen. Vi hører hele tiden, at der er problemer i samfundet med dårlig tone- fake news-og et usædvanligt hårdt sprog.

Face book bliver mere brugt som våben end som et godt kommunikationsmiddel. Vi skal alle til at vænne os til at have et kritisk blik på de oplysninger, vi bliver præsenteret for.

Året har været både turbulent og præget af stridigheder – samt manglende lyst til at lytte oprigtigt til hinanden. Disse stridigheder er desværre tiltagende. Det tyder på, at en gruppe medlemmer har besluttet sig for at modarbejde bestyrelsens arbejde så meget som mulig.

Samtidig med at en anden gruppe arbejder på at forbedre samarbejdet.

Denne obstruktion gør det vanskeligt for en bestyrelse, at varetage sine opgaver; men det fratager samtidig ikke bestyrelsen for at skulle tage det fulde ansvar.

 

Jeg vil kraftigt opfordre til at det stopper nu. Ellers er jeg og mange andre bange for, at det kommer til at koste os huset.

Folk tager afstand fra disse stridigheder og holder sig væk. Så resultatet er, at det kun er en mindre gruppe, der kan finde sig til rette her.Det dårlige rygte løber hurtigere end det gode.

Lad os nu begynde at samarbejde og lytte til hinanden. Der er plads til os alle.

Huset har et stort potentiale, det kan enhver se. Derfor er Det er vigtigt, at vi, når vi nu snart skal vælge nye medlemmer til bestyrelsen, overvejer hvem der kan bidrage med en go tone –

ansvarlighed -vilje til udvikling.

Det er den nye bestyrelse, der på vegne af og sammen med medlemmerne, skal sikre et fortsat Rimsøhus, og det er nødvendigt, at vi husker, vi skal være økonomisk bæredygtige dvs. uden form for offentlig tilskud- derfor skal vi selv tjene penge nok til at drive stedet.

Det er vigtigt, at vi evner at udvikle og udnytte de muligheder der er i huset.


Generalforsamlingen behandlede formandens beretning. Beretningen blev efterfølgende godkendt.

3. Forelæggelse af regnskab for 2018 og budget for 2019 til godkendelse (herunder fremtidigt

kontingent)

 

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab til generalforsamlingens behandling.

Regnskabet godkendt.

Kassereren fremlagde budget for 2019 til generalforsamlingens behandling med uændret

kontingent. Budget for 2019 godkendt.


4.
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til regnskab.


Generalforsamlingen besluttede af henlægge overskud til bestyrelsens beslutning.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og evt. suppleanter:

Følgende blev valgt til bestyrelsen:

- Jytte Jakobsen

- Peter Niemann

- Jette Mouritzen

- Karen Bredahl  (1. suppleant)

- Karoline B. Søgaard  (2. suppleant)

 

6. Forslag til generalforsamlingens behandling:


a) Spørgsmål, er medlemsmøderne en del af foreningens beslutningsgrundlag?


Ja, medlemsmøderne er en del af foreningens beslutningsgrundlag.


b)
Den etablerede logbog skal være offentligt tilgængelig for medlemmerne, for at lette

medlemmernes orientering om alle beslutninger taget af bestyrelsen.


c)
Tune forklarede baggrund for at søgemulighed, debatforum, kalender, samt historik over
begivenheder ikke findes pt på hjemmesiden, og opfordrede medlemmerne til tage del i

hjemmesidens udvikling.

 

d) Evaluering af den vedtagne strukturplan foretages efter denne har været i brug.


d) Generalforsamlingen indstiller til bestyrelsen, at kontingentet fremover fastsættes ens

uanset om man bor med nogen eller er single.


e) Det fastslås at Bestyrelsesmedlemmer ikke kan modtage løn eller honorarer fra Rimsøhuset.
.

 

Ref. Poul Bang

*****************************************************************************************

Referat af medlemsmøde 13. marts kl. 19.00 i Rimsøhuset

 

14 deltagere

 

 1. Valg af mødeleder: Janne valgt

 

 1. Valg af referent: Jette valgt

 

 1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt. Punkter som ikke er på dagsordenen henvises til eventuelt.

s

 1. Tilbagemelding fra bestyrelsesmødet. Karen, Jette og Elsemarie deltog.                        
 2. Forelagde de vedtagne retningslinier for bestyrelses arbejde, arbejdsgrupper, medlems- møder og

 

 1. Hvordan arbejder vi med at omskrive/forbedre vedtægterne.                                                     
 2. En gruppe bestående af Danny, Karen og Jette laver et oplæg som vi kan arbejde ud fra på kommende medlemsmøder. Vi har god tid – arbejdet med forslag til vedtægtsændringer skal senest med på næste ordinære generalforsamling.

 

 1. Medlemmernes vedtagne retningslinier.                                                                         Bestyrelsen har takket for indput.                                                                                   Der var diskussion om det var indput til den nyligt vedtagne strukturplan eller om det var retningslinier som skulle gælde. Gruppen af medlemmer har opfattet det forskelligt. Det overlades til den kommende bestyrelse i samarbejde med medlemmerne, at gå videre med arbejdet. Bestyrelsen kan blokere for medlemsforslag af økonomiske og juridiskegrunde.                                                                                                                            Hvis medlemmerne bestemmer noget som bestyrelsen er imod, så er dialog vigtig.Vedtagne beslutninger på medlemsmøder kolliderer med den vedtagne strukturplan, her var der forskellige opfatelser.

 

 1. Hjemmesiden, fravær af hele historien, kalender med feks. dagsordner, søgemaskine m.m.                                                                                                                               Spørgsmål om hjemmesiden kan kun besvares ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. To af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer deltog ikke i mødet som bestyrelsesmedlemmer men som menige medlemmer.

  

 1. Er der kommet en afklaring af el-forbruget i huset?                                                                      
 2. Hvor meget bruges der egentlig på el til lys, køleskabe, vaskemaskiner, ovne.                              
 3. Det er muligt ved el-selskabet at se vores daglige el-forbrug. Det kunne være en opgave for bygningsgruppen at arbejde med dette.                                                                                     Fællesspisningsgruppen betaler 10,- kr./deltager i spisningen til el/vand.                                                                                  
  Jette M har en forbrugsmåler.   Der er afsat 1.000,- kr. til indkøb af energipærer. Der er i forvejen monteret energipærer i en stor del af huset.                                                                                                     Investering i hårde hvidevarer contra besparelser i el-forbruget kan måske ikke svare sig.

 

 1. Udlejning af køkken, store sal og Oasen                                                                          
 2. Det kan for øjeblikket lade sig gøre at leje lokalerne med et klik og betaling via Visit Djursland.                                                                                                                         Det vil kunne betyde mange udlejninger med forringede muligheder for medlemmerne at færdes i huset.                                                                                                                   Der kan blokeres for udlejninger på Visit Djurslands kalender f.eks. hver anden weekend.                                                                                                                  Udlejninger skal føres ind på Rimsøhusets hjemmeside og på kalenderen på opslagstavlen i gangen.                                                                                                                                               Der blev talt om hvem der skulle gøre rent både før og efter en udlejning, det må der senere findes en løsning på.                                                                                             Der blev givet stærkt udtryk at kulturhuset er hjertet i foreningen, stedet hvor vi kan mødes, få en snak og hygge os når vi vil og grunden til at vi lægger arbejdstimer i huset/haven og især i BnB.                                                                                                                                 Der har på hjemmesiden førhen stået at det var en mulighed at leje disse lokaler, det krævede en opringning til BnB. Dette gav mulighed for at vurdere hvem der egentlig lejede lokalerne og mulighed for at sige nej.                                                                 
  Visit Djursland får 10 % i gebyr ved udlejninger.                                                     Vedtægterne siger at bestyrelsen står for udlejning af lokaler i huset.                                                                             

 

 1. Arbejds- og aktivitetsgrupper                                                                                                          Arbejdsgruppper = en gruppe personer som påtager sig en arbejdsopgave (græsslåning, drivhus, rengøring).                                                                                                                                         Aktivitetsgruppe = gruppe som tager sig af aktiviteter i huset (musik, film, sang)                                          Der er nævnt mange forslag på den flytbare tavle, det blev forsøgt at sætte kontaktperson/initiativtager på grupperne.                                                                Drivhus – Karen og Danny. Karen har tomatplanter til udplantning. Tomater m.v. skal anvendes i køkkenet.                                                                                                                                             Fredagscafé, baren, fællesspisning og marked (i påsken) – Susan                                                   Rullende kunstudstilling (malerier, keramik, skulpturer) - Elsemarie                                                   Syværkstedet – Bodil tlf.                                                                                                                       Kreaværkstedet (batik, maling m.v.) - Søs                                                                                                              Husk at notere på vægtavlen samt på hjemmesiden når der dukker en kontaktperson for en arbejdsgruppe op og at slette forslaget på den flytbare tavle.  Husk navn og tlf. nummer.                                                                                                                                  Alle arrangementer føres ind i kalenderen på vægtavlen

 

 1. Eventuelt                                                                                                                                          Der blev udtrykt ønske om indkøb af en batteridrevet ”vinduesvasker” til ca. 500,- kr.  Susan henvender sig til bestyrelsen.

 

 1. Næste møde                                                                                            Næste møde afholdes en uge før næstfølgende bestyrelsesmøde. Dato kendes først når den nye bestyrelse har fastlagt en mødekalender.                                                                                     Karen står for udfærdigelse af dagsorden, punkter til dagsordenen sendes til Karen senest en uge før mødets afholdelse.   rims3@mail.dk

Jette Mouritzen

*************************************************************************************

Bestyrelsesmøde 24/2-2019

1: evt. medlemshenvendelser

Karen B , Elsemarie B. og Jette M. mødte op.

Karen B. redegjorte for oplæg fra medlemsmøde

Bestyrelsen anerkender medlemsmødets indsats og takker for input.

Klik på linkene nedenfor og læs nærmere.

Retningslinjer for arbejdsgrupper_V2

Retningslinjer for bestyrelsens arbejde_V2

Retningslinjer for medlemmers brug af Rimsøhuset_V2

Retningslinjer for medlemsmøder_V2


2: valg af mødeleder
Kirsten C. blev valgt
3: valg af referant
Tune
4: godkendelse af dagsorden
Godkendt

5 Økonomi

Økonomien er stram indtil BnB sæsonen begynder


Køb af fryser til hjemmebagt brød. Bestyrelsen ønsker et overblik over frysersituationen. Er der penge at spare ved at udskifte til mere energieffektive frysere?
Indkøb af sparepærer 750 -1000 godkendt. Danny monterer6: siden sidst:
 herunder evaluering af extraordinær generalforsamling og valgresultatet
Bestyrelsen tager til efterretning at forslaget om ny struktur blev vedtaget.
 
7: planlægning af generalforsamling.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling søndag17 marts  14-16

På Valg er:

Tune  

Poul  B.  

 Peter N 

8. De frivilliges forhold: Stillingtagen til Else Maries forslag om fordele til de af de aktive som gør en stor indsats

Bestyrelsen mener at det er en god ide, men ønsker det behandlet på medlemsmøde. Vi skal være sikre på at medlemmerne og told/skat mv alle kan gå ind for det.

9: Forslag om at afholde et stormøde/visionsmøde med alle interesserede medlemmer

Udsat til efter generalforsamlingen

10. Eventuelt

Ingen punkter

*****************************************************************************************************

 

Medlemsmøde 21. februar 2019

Til stede: 10 medlemmer

 1. Ordstyrer: Niels Mulvad

 

 1. Referent: Karen Bredahl

 

 1. Dagsordenen skal – udover at være på hjemmesiden og rundsendes på mail – sættes på opslagstavlen. Det var denne ikke.

 

 1. Opfølgning på ekstraordinær generalforsamling: (sammenfatning af mange udsagn)

Den vedtagne strukturplan er en ramme. Medlemsmøderne skal fremover udarbejde forslag til, hvordan rammerne kan udfyldes.

Herefter diskuteredes de fremlagte forslag til retningslinjer.

Konklusioner i vedhæftede bilag.

 

Næste medlemsmøde er berammet til 13. marts.

Punkter til dagsordenen kan sendes til rims3@mail.dk

Ref. Karen B

***********************************************************************

Referat medlemsmøde 18.02.2019.

 

7 medlemmer mødt.

1.    Valg af mødeleder.                                                                                                                     Ingen mødeleder valgt da vi var så få.

2.    Valg af referent                                                                                                                                    Jette valgt

3.    Gokendelse af dagsorden                                                                 Dagsorden godkendt.

4.     Forslag til vedtægsændringer.                                                                                                              Karen havde gennemgået vedtægterne og lavet et forslag til omformulering af vedtægterne. Ønsket er at vedtægtsændringerne kan behandles på førstkommende bestyrelsesmøde og siden være et punkt på dagsordenen til den ordinære generalforsamling.                                                                                                          Alle enige om at Karen havde gjort et godt forarbejde og at det ikke er spildt arbejde. Vedtægterne trænger til en ”renovering” og at blive tilpasset foreningen.  Karens forslag er tilgængeligt på hjemmesiden (bemærk venligst, at der i Karens skriftlige forslag ikke er anført, hvilke tekst der er fjernet i forhold til gældende vedtægter).                                                                                                       Der var, bortset fra forslagsstiller, enighed at ændringerne til vedtægterne skulle gennemarbejdes/diskuteres mere grundigt i et større medlemsfællesskab og samarbejdes med evt. andre forslag fra medlemmerne.

5.    Forslag til retningslinier for bestyrelsens arbejde.                                        Forslagene er formuleret på de tidligere afholdte medlemsmøder. Derudover har Karen tilføjet nogle nye forslag. Karen blev opfordret til at medbringe forslag til næstkommende medlemsmøde. Samarbejdes med evt forslag fra andre medlemmer.

6.    Forslag til retningslinier for medlemsmøder.                                                     Nogle af forslagene er formuleret på de tidligere afholdte medlemsmøder Derudover har Karen tilføjet nogle nye forslag. Karen blev opfordret til at medbringe forslag til næstkommende medlemsmøde. Samarbejdes med evt forslag fra andre medlemmer.
 
7.    Forslag til retningslinier for arbejdsgrupper.                                                 Forslagene er formuleret på de tidligere afholdte medlemsmøder. Derudover har Karen tilføjet nogle nye forslag.  Karen blev opfordret til at medbringe forslag til næstkommende medlemsmøde. Samarbejdes med evt forslag fra andre medlemmer.

8.    Forslag til retningslinier for medlemmers brug af Rimsøhuset. Forslag fra Karen. Karen blev opfordret til at medbringe sit forslag til næstkommende medlemsmøde og og evt samarbejdes med andre af medlemmernes. Samarbejdes med evt. forslag fra andre medlemmer

9.    Eventuelt                                                                                                                                             For de personer som ikke er på internettet, kunne det være en god ide at sende SMS besked om møder m.v.                                                                                                                                    Der var en generel snak om alle punkterne men ingen beslutninger er taget. Der var enighed om at det ikke er en enkelt person som forelægger de forskellige retningslinier for bestyrelsen. Der er forslag om et møde mellem hele bestyrelsen og medlemmerne for at tale om retningslinier.                                                                                                                               Det blev udtrykt at der kunne have været mere demokrati i forbindelse med udfærdigelsen af dagsordener til medlemsmøderne. Den demokratiske proces er vigtig for i huset. Karen tilbød at tale med bestyrelsen og virke for det demokratiske arbejde. Det blev nævnt at bestyrelsen har haft problemer med kommunikationen p.g.a. manglende  koder, passwords m.v. Dette har intet på sig. Det kan dokumenteres, at bestyrelsen har modtaget alle oplysninger rettidigt.                                                                                               

Det blev besluttet at vende punkterne 4-9 på næste medlemsmøde den 21. februar 2019.
Jette Mouritzen 

************************************************************************

Referat af Ekstraordinær generalforsamling i Rimsøhuset 27. januar 2019

(Dagsordenen vist nedenfor i kursiv)

Der var 24 fremmødte, hvoraf 23 var medlemmer af huset. Derudover blev der ved mødets start indleveret 10 skriftlige fuldmagter fra fraværende medlemmer.
Mødeleder: Gunnar
Referent: Karen

Janne opponerer mod lovligheden af generalforsamlingen, da den er indkaldt 17. december 2018, hvilket er mere end fire uger før afholdelsen. Vedtægterne præciserer, at indkaldelsen skal ske mindst to og højst fire uger før afholdelsen. Janne foreslår, at mødet konverteres til et medlemsmøde.
Mødelederen beder om en afstemning blandt de fremmødte om dette spørgsmål. Det bliver besluttet, at der ikke må benyttes fuldmagter i denne afstemning.


For generalforsamling – 12 stemmer.
For medlemsmøde – 11 stemmer.
Mødet er en generalforsamling.

Bestyrelsens strukturplan
Næstformanden, Kirsten, fremlægger og begrunder bestyrelsens plan for struktur for Rimsøhuset. Forretningsudvalget er et forsøg på at smidiggøre dagligdagen for medlemmer, arbejdsgrupper og bestyrelse. Når forretningsudvalget kan tage beslutning om mindre økonomiske tiltag, behøver arbejdsgrupper, som ønsker at foretage mindre indkøb, ikke vente på et bestyrelsesmøde.
Bestyrelsesmedlem, Poul Bang, fremhæver, at det er vigtigt at strukturen også er tydelig for udenforstående / myndighederne.

Opklarende spørgsmål til planen:
Janne B Skal strukturændringer i fremtiden på en generalforsamling?
Kirsten K svarer: Forretningsudvalget kan beslutte at foretage mindre ændringer /justeringer uden generalforsamlingsvedtagelse.
Jens: Hvorfor skal forretningsudvalget bestå udelukkende af bestyrelsesmedlemmer?
Bodil B svarer: Fordi der er et juridisk / økonomisk ansvar i de beslutninger, der skal træffes, og dette ansvar ligger hos bestyrelsen.
Karen B: Hvor mange medlemmer har bestyrelsen tænkt, at forretningsudvalget skal bestå af?
Kirsten K svarer: 3-4 medlemmer.
Jette M: Kan forretningsudvalget beslutte f.eks. at vælte en væg uden at spørge medlemmerne eller imod medlemmernes ønske?
Kirsten K svarer: Nej.
Niels: Kan et medlem af forretningsudvalget samtidig være tovholder i en arbejdsgruppe?
Bodil svarer B: Det har bestyrelsen ikke taget stilling til, men det kan være et problem.

Herefter opdeltes forsamlingen i fire grupper, som diskuterede det fremlagte forslag.

Efterfølgende fremlagde hver gruppe resultaterne af deres arbejde:
1.    Gruppe 1: Uenigheden om forslaget skyldes forskelle i kultur og sprogbrug / ordvalg. Hvis planen bliver opfattet som en måde at styre og kontrollere folk på, er det imod hensigten med oplægget.

2.    Gruppe 2: Arbejdsgrupperne skal selv bestemme, om de vil have en fast tovholder eller være fælles om opgaverne. Der skal dog være én person, som er ansvarlig for kontakten til bestyrelsen og én, som er ansvarlig for at holde regnskab med tildelte penge.
Medlemmer af forretningsudvalget kan selvfølgelig være med i forskellige arbejdsgrupper, men de kan ikke være tovholdere.

3.    Gruppe 3: Gruppe 3´s diskussion mundede ud i et spørgsmål: Er det en færdig plan, eller er der plads til justeringer / forbedringer?

4.    Gruppe 4 har diskuteret faldgruber i oplægget og usikkerhed om daglige problemer.

Herefter var der afstemning om strukturplanen:
For – 19 stemmer
Imod – 12 stemmer

Forslaget er vedtaget

Ref. Karen B
-----------------------------------------------

Der indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, med følgende dagsorden.

Dagsorden
1. Valg dirigent

2. Valg af referent

3. Drøftelse og beslutning om bestyrelsens strukturforslag
se bilag her;
forslag til struktur

• Fremlæggelse v. Poul og Kirsten
• Opklarende spørgsmål
• Dialog om forslaget i grupper
• Feed-back fra grupperne
• Beslutning om forslaget

Forklaring til organisationsdiagram

Diagrammet skal forstås som et visuelt udtryk for beslutnings- og kommunikationsveje i Rimsøhuset. Det er formålet at skabe rammer for en konstruktiv og løsningsorienteret beslutningsproces og dialog på tværs af huset.
De firkantede figurer: (beslutter)
De firkantede figurer repræsenterer organer med beslutningskompetence især, hvad angår økonomiske dispositioner. Ligeledes skal disse organer medvirke til at prioritere mellem konkurrerende/konfliktende projekter og til at udrede evt. uenigheder og konflikter. (Kan sidestilles med det øverste af Nielses figur = paraplyen/parasolen) De runde figurer: (indstiller)
De runde figurer repræsenterer organisationens daglige liv, hvor forskellige ideer og projekter udvikles og drives af selvsorganiserende grupper/aktive ildsjæle. Selvorganisering er en praksis, hvor personer/gruppen har ansvaret og bemyndigelsen for arbejdets koordination. (Kan sidestilles med det nederste af Nielses figur, her har pilene dog fået retning).
Drivkraften i samarbejdet er de forskellige parters erkendelse af, at de ikke kan klare en given opgave alene, men er nødt til at udveksle ideer og ressourcer med hinanden ogkoordinere deres handlinger indbyrdes. Samarbejdet er baseret på frivillighed, og dette samarbejde stabiliseres over tid gennem dannelsen af fælles værdier, normer og spilleregler. Den gradvise institutionalisering af samspillet letter samarbejdet.
En gruppe kan skabe samarbejde og fællesskab, hvor relevante og berørte personer kobles/kobler sig sammen med henblik på at idéudvikle, identificere, problemer og udfordringer, undersøge handlingsmulighederne og koordinere implementeringen af fælles løsninger samt tilrettelægger opgaveløsningen i fællesskab.
Der lægges op til, at tovholderfunktionen udvikles overtid i takt med:
• at gruppesamarbejdet former sig
• at Rimsøhusets økonomi forbedres
Første fase:
Tovholder/(gruppens) nuværende opgaver:
• at sørger for indkaldelse til møder
• at udarbejder dagsordener
• at sørger for at vælge mødereferent
• at indsamle og bearbejde informationer som er relevante for gruppen
• at tage initiativ til drøftelser som baggrund for valg af handlinger i gruppen
• at modtage og give informationer/indstillinger til forretningsudvalg/bestyrelse
• at medvirke til at skabe fællesskabsfølelse, en god stemning og holde en god tone
Anden fase:
Tovholderfunktionens (gruppens) udvikling over tid:
• Indkalde til planlægningsmøder, info-møder
• Ansvarlig for tildelt drifts- /projektudviklingsøkonomi (samle og attestere fakturaer,
udarbejde regnskab, sende materiale til kasserer)
• Ideudvikle, planlægge og tilrettelægge
• Udarbejde oversigtsskema for projektet
• Udarbejde budgetoplæg til bestyrelsen (hvis det overstiger det tildelte beløb)
• Samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere eksempelvis pr -gruppen om
projektets indplacering på hjemmesiden, facebook, fremstilling af pr- materiale fx flyers osv.
Eksterne: Håndværkere, bestilling af sengetøj.
• Ansvarlig for afvikling af projekt/arrangementer fx: Fordeling af lokaler, koordinering af
forplejning. Tilstedeværelse under projekts-/arrangementstafvikling
• Planlægge og gennemføre evaluering af projekter. Erfaringer deles med bestyrelsen

**************************************************************************************

Referat medlemsmøde 22. januar 2019 om rammerne for arbejds- og aktivitetsgrupper

Der var mødt 8 medlemmer.

Følgende forslag sættes på dagsordenen til næste medlemsmøde til forhåbentlig godkendelse:

 1. Arbejdsgrupper dannes på et eller flere medlemmers initiativ eller på opfordring fra bestyrelsen.

 2. Initiativtageren definerer gruppen arbejdsområde og slår den op på opslagstavlen. På det næstfølgende medlemsmøde godkendes gruppen.

Skal bestyrelsen også godkende arbejdsgrupper?

 1. Grupperne bestemmer selv, om de vil have en fast tovholder eller være fælles om ansvar og opgaver.

Gælder dette også, hvis der er en økonomi at holde styr på?

 1. Arbejdsgrupper orienterer medlemmerne og bestyrelsen om deres arbejde på et medlemsmøde 1-2 gange om året.

 2. Arbejdsgrupper eller enkelte medlemmer kan indkalde til arbejdsdag(e), hvis der er behov for en større indsats.

Der udover blev der fremsat følgende ønsker til bestyrelsen:

 1. Der skal være en kalender på hjemmesiden, som indeholder alle bookninger og arrangementer i kulturhuset. Det er ikke nok at sætte det på Facebook.

 2. Der bør være en søgemaskine på hjemmesiden

 3. Regnskabet bør være tilgængeligt /synligt for alle medlemmer.

 4. Der bør være et lukket Forum på hjemmesiden til intern debat. Facebook bør ikke bruges til debat, men kun til at fortælle om arrangementer og gode oplevelser.

 

Ref. Karen B

*****************************************************

Referat fra Medlemsmøde i Rimsøhuset 9. januar 2019

Fremmødte: 19 medlemmer
1.    Ordstyrer: Janne
2.    Referent: Karen
3.    Godkendelse af dagsorden: Der er enighed om, at alle mails, inkl. dagsordener og referater, udsendt til medlemmerne skal bære en eller flere underskrifter, så medlemmerne ved, hvem de modtager post fra. Herefter blev dagsordenen godkendt.
4.    Strukturdebat.
Det følgende er et sammendrag af udtalelser fra alle tilstedeværende.

1)    Demokrati: Der er bred enighed om, at demokratiske processer er vigtige. Alle medlemmer skal kunne føle sig hørt. Dette munder ud i et forslag om, at der – før hvert bestyrelsesmøde, når dagsordenen er offentliggjort – skal afholdes et medlemsmøde, så medlemmerne får mulighed for at udtale sig om de punkter, bestyrelsen skal behandle. Der er herefter forslag om, at alle bestyrelsesmøder skal være åbne, dog undtaget punkter af personlig karakter.

2)    Bestyrelsen: Bestyrelsen er et demokratisk valgt organ og bør derfor have medlemmernes tillid. Bestyrelsens arbejdsopgaver og ansvar er at sikre foreningens rammer, dvs.
a.    kontakten ud af huset (bank, forsikringer, Best Green, osv.)
b.    at diverse love og regulativer bliver overholdt
c.    holde styr på økonomien
d.    sørge for at hjemmesiden vedligeholdes og opdateres løbende
e.    sørge for at bygningerne vedligeholdes
f.    sikre en klar og åben kommunikation med medlemmerne
Bestyrelsen kan uddelegere disse opgaver til underudvalg, men det er bestyrelsens ansvar at de bliver udført.
3)    Arbejdsgrupper: Disse er selvstyrende og opstår på medlemmernes initiativ eller på opfordring fra bestyrelsen. Alle arbejdsgrupper skal have en tovholder, som er ansvarlig for at kommunikere med bestyrelsen om gruppens planer og aktiviteter.
Helle får ros for sit initiativ med at sætte sedler op, hvor folk kan melde sig til forskellige arbejdsgrupper. Helle sætter sedlerne op igen, og alle opfordres til at skrive sig på, hvor de gerne vil yde en indsats.
Konkret: Susan vil gerne være tovholder på baren.
4)    Bygningsvedligeholdelse: Der er stort behov for udskiftning af 80% af rygningspladerne. Det store træ er en trussel for huset og bør fjernes. En søjle i carporten trænger til renovering. Danny tilbyder sig som pedel.
5)    Kommunikation: Der er foreslås et pr-udvalg som skal stå for rundsendelse af mails til medlemmer. Derudover bør al kommunikation fra bestyrelsen til medlemmerne sættes på opslagstavlen.
Til slut takkede ordstyreren for et møde med en god stemning og en konstruktiv debat.

*********************************************************************

 

Referat medlemsmøde 12.12.2018 i Rimsøhuset.
10 deltagere.
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4.
a) status – hvordan synes vi det går i huset?
b) hvordan opleves kommunikationen i huset - med efterfølgende debat
c) hvordan opleves beslutningsprocesserne i huset – med efterfølgende debat.
5. Eventuelt
Ordstyrer: Janne valgt
Referent: Jette valgt
Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt. Karen kunne dog godt have tænkt sig at
dagsordenen var pindet mere ud, den er for diffus. Karen følte sig holdt udenfor planlægningen
af dagsordenen, da hun allerede på sidste medlemsmøde havde tilkendegivet at hun gerne ville
være med. Det er selvfølgelig beklageligt, i referatet fra sidste medlemsmøde stod angivet at
Jette var tovholder og at man kunne kontakte hende. Karen har ikke fået referatet fra sidste
møde, hun figurerer åbenbart ikke på foreningens mailliste. I øvrigt er dagsordenen til dagens
møde ikke at finde på hjemmesiden.
Status
Vi tog en runde hvor alle kunne sige noget. Meget blev nævnt og noget sikkert ikke nået at blive
noteret, forhåbentlig er essensen kommet med i referatet. Nedenfor udtalelser fra de fremmødte.
Det har været en kraftig proces, vi skal huske at vi er gæster i huset. Vi skal finde ud af hvad
vores roller er i huset, hvis ikke det ligger fast har vi et problem. Større ændringer i huset går
gennem tovholderne til bestyrelsen
Det går dårligt, samarbejdet fungerer ikke,.
Et problem at Niels ikke er med, det har ført meget med sig. Er Niels smidt ud? Bedre at
samarbejde. Vi skal skal starte forfra efter at Niels har trukket sig. For få med til at bestemme.
Lad den nye struktur virke før vi snakker mere om ny struktur.
Godt med den nye trend, der bliver vasket gulv i køkkenet efter arrangementer.
To fraktioner i huset, følelsen af at nogen vil skubbe stolen væk under andre. Dårlig tale i huset.
Vil man noget med huset, så er man nødt til at samarbejde. Der er lavet opslag på tavlen med de
forskellige ”arbejdsgrupper”, der mangler enkelte tovholdere og gerne flere folk i grupperne.
Dejligt sted at komme, fornemmer dog på sidste medlemsmøde at der er problemer.
Niels føler sig ikke smidt ud, men det har krævet vilje at få det hele op at køre.
Der kom en del utilfredshed frem omkring bestyrelsarbejdet, stor fustration over det ikke
fungerende samarbejde i bestyrelsen, blandt andet bestyrelsmedlemmer der stort set ikke
kommer i huset og andre der synes de skal have en finger med overalt.
Hvordan opleves kommunikationen
Hvem har påtaget sig at stå for hjemmesiden og kommunikationen? Ingen sidder på et konkret
ansvar for hjemmesiden. Der mangler kommunikation.
Dagsorden til medlemsmøder var sendt til bestyrelsen men blev ikke videresendt til
medlemmerne. Derfor er alternativ mailliste anvendt. På forespørgsel kunne de fremmødte
bestyrelsesmedlemmer ikke fortælle hvem vi skulle henvende os til.
Strukturplanen burde have været lagt ud til medlemmerne for input før bestyrelsens vedtagelse
af planen.
Bestyrelsen fungerer ikke helt, gerne folk i bestyrelsen som har føling med livet i huset. En ide
kunne være at dukke op til medlemsmøderne .
Skal bestyrelsen deltage i medlemsmøderne? Den må gerne.
Formandsskabets funtion blev nævnt flere gange.
Ikke nødvendigvis, men de er også medlemmer. Kun to bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet.
Der efterlyses at nogle fra bestyrelsen tager del i husets liv, det behøver ikke at være hver dag.
Det er foreslået allerede for et år siden at der blev taget kontakt til en konfliktmægler.
Indtil den nye hjemmeside er kommet op at stå, skal den nuværende hjemmeside fungere.
Forslag: Bestyrelsen udpeger en sekretær.
Det har været svært for Peter/eller bestyrelsen at forstå hvad Niels mener med det han skriver.
Niels medgav at det nok en gang imellem kunne være svært men at man er velkommen til at
spørge.
Vi skal tale ordentligt sammen, funktioner for grupperne skal defineres. Der er nogen der ikke
taler pænt om andre.
Kommunikationen fungerer ikke oppefra og ned, modsat noget bedre.
Hvordan opleves beslutningsprocesserne i huset
Møde i B&B gruppen, hvor forskellige undergrupper blev nedsat, morgenmad, booking og
indretning. Indretningsgruppen blev opfordret til at lave et forslag og sende et budget til
bestyrelsen. Dette fremsendestil bestyrelsen. Af referat fra bestyrelsesmødet ses det at
bestyrelsen er positivt stemt men at den gerne vil have hele B&B gruppens indstilling.
Indretningsgruppen hører ikke direkte fra bestyrelsen. Budgettet blev derefter fremsendt til hele
gruppen for kommentarer. Kommentarer til budgettet kommer fra to bestyrelsesmedlemmer i
B&B gruppen, Budgettet mangler nogle udspecificeringer og priser, der manes til mådehold, at
tænke på dårlige rygningsplader på taget, rådne vinduer, at søge fonde. Indretningsgruppen
synes at bygningsvedligehold er meget vigtigt, kun ærgerligt at den ikke viste noget i
forvejen.At huset har trængt til en kærlige hånd har alle vist længe.
Bestyrelsen har ikke behandlet forslaget på bestyrelsesmødet.
Beslutningsprocesserne er uklare.
Hvilke kompetencer har grupperne?
Ifølge fremmødte bestyrelsesmedlemmer er bestyrelsen handlingslammet, derfor spredte
informationer fra bestyrelsen.
Vi mangler en struktur for huset, lad os komme videre. Der er en masse der skal laves, lad os
give bestyrelsen en chance.
Forslag: Vinterpriser i B&B
Forslag til næste møde: En bred strukturdebat.
Tilfredshed med mødet som gav mere samtale end forrige møde.
Ordstyreren takkede for et godt møde.
Næste møde onsdag den 9. januar kl. 19.00.
Forslag til punkter til dagsordenen sendes til Jette
Mail jjjm@djurs.net

*******************************************

Referat fra bestyrelsesmødet kl.12-14 d. 25.11.2018

 

Til stede: Søs (Dorrit Carlsen), Poul Bang, Peter Niemann, Tune Spang Olsen, Peter Danielsen, Bodil Buonaventzen, Kirsten Christensen

 

Ad. Punkt 2, som flyttes op, da ingen medlemmer var mødt frem.

 • Valg af mødeleder: Peter Danielsen blev valgt

 • Valg af referent: Kirsten Christensen blev valgt.

 

Ad. Punkt 1. Medlemshenvendelser:

 • To skriftlige henvendelser behandles:

 

Else Marie har fremsendt et forslag til opslag.

Tune retter henvendelse til Else Marie for at afklare, om det fremsendte forslag og de medsendte skitser skal opslås?

 

Jettes Mouritzen har sendt en mail og et budgetforslag til forbedringer i BNB.

Bestyrelsen beslutter følgende vedr. Jettes henvendelse:

Bestyrelsen har været i en overgangsfase, men vil bestræbe sig på at overholde vedtagne tidsfrister.

Bestyrelsen ser velvilligt på indretningsgruppens budgetforslag, men beder om en samlet indstilling fra hele BNB-teamet.

Økonomi skal være et punkt på dagsordenen hver gang.

Punktet vedr. de frivilliges vilkår prioriteres.

 

 

Ad. Punkt 3. I lyset af den vedvarende debat har bestyrelsen for at sikre arbejdsro enstemmigt truffet den beslutning at tydeliggøre forslaget til organisationsstruktur samt indkalde til en ekstraordinær generalforsamling d. 27. januar 2019, kl. 14.00. for at søge mandat til den af bestyrelsen foreslåede struktur.

 

Bestyrelsen udarbejder hertil en mere detaljeret organisationsbeskrivelse for at tydeligegøre opgaverne med tilhørende kompetencer og kompetenceniveauer.

Bestyrelsen udarbejder endvidere en forretningsorden for bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen udarbejder dagsorden med tilhørende materiale til den extraordinære generalforsamling.

 

Nyt forslag til hjemmeside vedtages.

 

Efterskolen Helle vil lave rollespil med eleverne og lejer lokaler i Rimsøhuset til opgaven.

 

Henvendelse fra Landsbyklyngen om samvær og syssel-eftermiddage i Rimsøhuset. Deltagerne skal være medlem af huset og betale for kaffe. Foregår som et åbent værksted.

 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmødet kl.12-14 d. 25.11.2018

 

Til stede: Søs (Dorrit Carlsen), Poul Bang, Peter Niemann, Tune Spang Olsen, Peter Danielsen, Bodil Buonaventzen, Kirsten Christensen

 

Ad. Punkt 2, som flyttes op, da ingen medlemmer var mødt frem.

Valg af mødeleder: Peter Danielsen blev valgt

Valg af referent: Kirsten Christensen blev valgt.

 

Ad. punkt 1. Medlemshenvendelser:

 

To skriftlige henvendelser behandles:

 

Else Marie har fremsendt et forslag til opslag.

Tune retter henvendelse til Else Marie for at afklare, om det fremsendte forslag og de medsendte skitser skal opslås?

 

Jettes Mouritzen har sendt en mail og et budgetforslag til forbedringer i BNB.

Bestyrelsen beslutter følgende vedr. Jettes henvendelse:

Bestyrelsen har været i en overgangsfase, men vil bestræbe sig på at overholde vedtagne tidsfrister.

Bestyrelsen ser velvilligt på indretningsgruppens budgetforslag, men beder om en samlet indstilling fra hele BNB-teamet.

Økonomi skal være et punkt på dagsordenen hver gang.

Punktet vedr. de frivilliges vilkår prioriteres.

 

 

Ad. punkt 3. I lyset af den vedvarende debat har bestyrelsen for at sikre arbejdsro enstemmigt truffet den beslutning at tydeliggøre forslaget til organisationsstruktur samt indkalde til en ekstraordinær generalforsamling d. 27. januar 2019, kl. 14.00. for at søge mandat til den af bestyrelsen foreslåede struktur.

 

Bestyrelsen udarbejder hertil en mere detaljeret organisationsbeskrivelse for at tydeligegøre opgaverne med tilhørende kompetencer og kompetenceniveauer.

Bestyrelsen udarbejder endvidere en forretningsorden for bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen udarbejder dagsorden med tilhørende materiale til den extraordinære generalforsamling.

 

Konfliktmæglingsprocessen stilles i bero, indtil den ekstraordinære generalforsamling har været afholdt.

 

Nyt forslag til hjemmeside vedtages.

 

Efterskolen Helle vil lave rollespil med eleverne og lejer lokaler i Rimsøhuset til opgaven.

 

Henvendelse fra Landsbyklyngen om samvær og syssel-eftermiddage i Rimsøhuset. Deltagerne skal være medlem af huset og betale for kaffe. Foregår som et åbent værksted.

---------------------------------------------------------------------------------------------------


Referat fra bestyrelsesmøde i Rimsøhuset den 4.11.2018

Deltagere: Peter Niemann, Dorrit Carlsen, Kirsten Kristensen, Tune

Olsen, Peter Danielsen, Susan Seldal og Poul Bang.

Ref: Poul

1.    Godkendelse af dagsorden: De ”frivilliges forhold” sættes på

dagsordenen til næste møde.
Dagsorden godkendt

2.    Spørgsmål/kommentarer fra medlemmerne:
Jette Andersen deltog ved dette punkt. JA påpeger den dårlige stemning

i huset, som hun har oplevet på det seneste. Jette efterspørger mere

engagement og positiv deltagelse i arrangementer – f.eks. arbejdsdage.

3.    Siden sidst:
Bestyrelsen noterer med tilfredshed Nets tilbagemelding vedr. de

”forsvundne” 15.000.
Godt, at de blev fundet.

4.    Konflikthåndtering:
Bestyrelsen støtter op om formanden og beslutter at kontakte KFUM, som

konfliktmægler i den aktuelle personkonflikt.
Formandskabet tilrettelægger samarbejdet med konfliktmægler og

fremlægger plan på næste møde.

5.    Status vedr. IT:
Arrangementsgruppen undersøger, hvilke aftaler der ”ligger i

kalenderen”. SØS er tovholder
Tune orienterede om status for domæner og koder

6.    Bookingsiden:
Formandskabet og Tune undersøger fortsat mulighederne for at forbedre

det nuværende system. Det undersøges endvidere om muligt samarbejde

omkring booking med vandrehjemmet i Gjerrild.

7.    Hjemmesiden:
Vi overvejer opbygning af en ny hjemmeside. Der nedsættes en

arbejdsgruppe:
Bodil, Tune og Poul, som mødes den 11.11.2018 kl. 12.00 – 14.00

8.    Økonomi:
Gunnar Johanson inviteres til at indgå i arbejdet omkring budget og

regnskab.

9.    Tovholdermøde:
I forbindelse med medlemsmødet den 25.11.2018 kl. 13.00 vil Peter

Danielsen orientere om tovholderfunktionen i de forskellige grupper.

10.    Evt.: Hvis det er muligt rundsendes bilag sammen med dagsorden

11.    Næste møde: 15.11.2018 kl. 12.00 – 14.00  

----------------------------------------------------------------------

------------------------------

Referat fra extraordinært bestyrelsesmøde 21.10.2018 i Rimsøhuset

Til stede: Peter Niemann., Tune S. Olsen, Bodil Buonaventzen, Poul

Bang, Peter Danielsen, Dorrit Carlsen (Søs), Susan Seldal, Kirsten

Christensen

Dagsordenpunkter:

    Valg af referent og ordstyrer

    Godkendelse af referat

    Drøftelse af henvendelse fra medlemer.

    Hvordan løfter vi opgaverne efter Niels Mulvads ønske om

udtrædelse af bestyrelsen?

    Evt.

Ad. 1 Valg af ordstyrer: Peter Danielsen

Valg af referent: Kirsten

Ad. 2. Referatet fra bestyrelsesmødet 07.10.2018 blev godkendt og den

sammenskrevne organisationsmodel blev vedtaget.

Ad.3. Peter D. optegner status for den nuværende organisations

funktionsmåde: Mange mennesker har medvirket ved Rimsøhusets opstart,

og såvel Niels Mulvad som Bodil Buonaventzen har taget initiativ i

starten. Niels har været hovedansvarlig for centrale ting, og

Bestyrelsen udtrykker sin anerkendelse for det store arbejde, som

Niels har udført.

Beslutningsprocessen har imidlertid ikke været gennemsigtig, idet ad

hoc grupper hidtil har talt sammen og besluttet, hvad der skulle ske.

Ansvaret og beslutningskompetencen har været samlet på få hænder,

hvilket gør vores konstruktion skrøbelig.

To medlemmer har sendt breve, som behandledes på mødet. Det ene medlem

var mødt frem og redegjorde for sin holdning.

Bestyrelsen henstiller, at det er et fælles ansvar at gå til hinanden,

hvis man har noget, man er utilfredse med.

Bestyrelsen fastslår, at alle kan henvende sig til kasserer Susan

Seldal og få oplyst, hvad vores penge bruges til.

Brevene ligger på hver deres måde i forlængelse af det, som

bestyrelsen arbejder med: Nemlig at der skal være gennemsigtighed i

beslutninger og pengeforbrug.

Det sker!