Mødereferater

Referat Visionsmøde 17. november 2019

Se alle gamle referater ældre end 1/11-18 som pdf

Referater 1/4-19 til 1/11-18

Referater 21/2-19 til 22/8-19 som pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bestyrelsesmøde 3. oktober 2019

 

 

 

Til stede: Jytte Faurholt, Jette Mouritzen, Bodil Buonaventzen, Dorrit Carlsen (Søs), Susan Seldal, Karen Bredahl.

 

Afbud: Kirsten Christensen, Peter Danielsen, Peter Niemann.

 

Fremmødte medlemmer: Kis

 

 1. Ordstyrer: Jytte
 2. Referent: Karen
 3. Medlemmernes tid:

 

Kis fremfører:

 

 1. At Niels stadig ikke har modtaget maillisten. Susan S. svarer, at hun har forsøgt men har haft en forkert mailadresse på Niels. Nu har hun fået den rigtige og sender i morgen.
 2. Der bør være vinterpriser på B&B. Bestyrelsen vil give en vinterrabat.

 

 

 

 1. Kort nyt:

 

Bodil:

 

 1. Samvær og Sysler mødes fremover om søndagen, første gang 6/10 kl. 14. Deltagerne skal være medlem og betale for kaffen. Der har hidtil været betalt 20 kr. pr. gang for deltagelse. På næste bestyrelsesmøde skal bestyrelsen tage stilling til, om det gælder generelt, at alle medlemmer skal betale 20 kr. pr gang for at benytte åbne værksteder. Dette bør drøftes på næste medlemsmøde
 2. Bedene og træet i gårdhaven foreslås fjernet. Bestyrelsen er ikke enig i denne sag. Punktet sættes på dagsordenen til næste medlemsmøde.
 3. Skabene i omklædningsrummet kan sælges til Efterskolen Helle for 200 kr. pr sektion. Vedtaget.

 

Jette: Problemer med opvarmningen stammer fra en defekt blandeventil. Der undersøges nu priser på en ny.

 

Jytte: Der skal indsendes selvangivelse for 2017 senest 14. okt. 2019. Jytte, Susan og Jette sørger for dette. Erhvervsdelen af Rimsøhuset er skattepligtig. Der skal betales en bod på 5.000 kr. pga. for sen indberetning.

 

 1. Økonomi:

 

Vi mangler stadig afregning fra VisitDjursland og Booking.com. Bodil tjekker op på fakturaen til VisitDjursland og genåbningen af booking.com inkl. annonceringen af en vinterrabat. Prisen på Booking.com er stadig højere end på vores egen bookingside. Jim skal sørge for at rette priserne. Bankbeholdning ca. 22.000 kr. Kassebeholdning ca. 6.000 kr. Faste udgifter resten af året 16.500 kr. + Best Green ca. 24.000 kr. Resultatopgørelse for perioden 1/1 – 3/10 2019 lægges på medlemsforum.

 

 

 

 1. Forretningsorden:

 

Det fremsendte forslag blev behandlet og vedtaget med enkelte rettelser. Den vedtagne forretningsorden lægges på hjemmesiden.

 

 

 

 1. Priser på udlejning af lokaler/ værksteder og priser på brug af åbne værksteder:

 

Lokaler i standardstørrelse i stueetagen koster 750 kr. pr måned i leje.

 

Betaling for brug af åbne værksteder – 20 kr. pr gang – er hidtil blevet praktiseret på nogle værksteder, men ikke alle. Dette bør drøftes grundigt på næste medlemsmøde og næste bestyrelsesmøde.

 

 

 

 1. Visionsmøde:

 

Visionsmøde afholdes 17/11 kl. 13 – 17

 

Jytte vil udarbejde et forslag til dagsorden. Alle medlemmer opfordres til at sende forslag til indhold til Jytte.

 

 

 

 1. Eventuelt:

 

Vi har mulighed for at få en fryser, et pengeskab og nogle reoler.

 

Landsbyklyngerne i Norddjurs holder fest i Mosebrugscenteret den 15. november. Vi er inviteret til at deltage.

 

Jytte mødes med Tune og Helle Stubbe for at drøfte arbejdet med hjemmesiden.

 

 

 

 

 

Ref. Karen Bredahl

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Medlemsmøde 26. september 2019, referat


Til stede: 13 medlemmer
1.    Mødeleder: Janne Berg
2.    Referent: Jette M og Karen B

3.    Dagsordenen blev godkendt efter nogen diskussion. Nogle mener, at punktet "Tilbagemeldinger fra bestyrelsesmødet" fylder for meget. Begrundelsen for at tage punktet med på dagsordenen er at kommunikere tydeligere fra bestyrelsen til medlemmerne. Ikke alle har læst referatet fra bestyrelsesmødet, og ikke alle får nyhedsmails. Nogle er faldet ud af listen, andre kan åbenbart ikke modtage disse mails.

4.    Tominutters runden blev udeladt efter nogen diskussion på grund af de mange debatpunkter.

5.    Tilbagemeldinger fra sidste bestyrelsesmøde:
a.    Medlemmerne ønsker, at madspildsaftenen forbliver den sidste fredag i hver måned. Hvis den skal flyttes på grund af udlejning, skal Elsemarie informeres i så god tid som muligt.
b.    Elsemarie vil også gerne informeres direkte, hvis der tages andre beslutninger om madspildsarrangementet. I det hele taget vil medlemmer, som bliver berørt af bestyrelsens beslutninger gerne informeres herom direkte.
c.    Regnskabet for 2018 er for så vidt færdigt inkl. et årsresultat, men der er visse posteringer, som skal flyttes. Susan Seldal fremlægger et færdigt regnskab på det kommende bestyrelsesmøde. Regnskabet lægges på Forum.
d.    Jytte foreslår, at der udarbejdes et A4 ark med reglerne for udlejning. Det er bestyrelsens ansvar at gøre dette.
e.    Udlejningerne af festsal og køkken har medført en del ekstra rengøring. Det skal der findes en løsning på. Nogle mener, at tekøkkenet sagtens kan benyttes i det daglige, mens andre mener, at det store køkken er ”hjertet” i huset.  Elsemarie indkalder til et møde snarest omkring brugen og rengøringen af køkkenet. Alle interesserede kan deltage.

6.    Punkter på det kommende bestyrelsesmødes dagsorden:
a.    Forslag til forretningsorden:
Tilføjelser: Ved konstituering skal bestyrelsesmedlemmerne afklare kompetencer og fordele ansvarsområder. Medlemsmødernes indflydelse på bestyrelsens dagsorden og arbejde bør nævnes. Bestyrelsen skal behandle referatet fra medlemsmøderne.
Mødelederen foreslår, at 2.sætning i punkt 1 slettes. Dette er der ikke enighed om.
b.    Visionsmøde: Mødet skal starte kl. 13, så der er god tid. Visioner er vigtige, strukturplanen bør ikke fylde for meget.

7.    Øvrige debatpunkter:
a.    B&B gruppen efterlyser et møde for hele gruppen. Elsemarie vil indkalde til sådan et møde. Det blev nævnt, at det er uheldigt at forhandle overnatningspriser på Facebook.
b.    Udlejning af rum: Det store musikrum er blevet lejet ud. Der er også nogle, som ønsker at leje det lille musikrum. Der er et tredje isoleret rum, som kan blive åbent musikrum til brug for medlemmer.
c.    Adgang til medlemmernes e-mailadresser: Mange medlemmer ønsker ikke, at mailadresserne skal deles ud til alle medlemmer. Niels efterlyser medlemslisten til brug for invitation til Forum. Det er godkendt af bestyrelsen, men han har stadig ikke modtaget den.
d.    Vedtægtsændringer: På medlemsforum er der oprettet et underforum for diskussion af vedtægtsændringer. De gældende vedtægter ligger også der.

8.    Tilbagemeldinger fra diverse grupper
a.    Efterårsmarked: Efterårsmarked afholdes den 12. oktober kl. 10 – 16.
Susan B. vil gerne have informationen sendt ud i en nyhedsmail.

9.    Eventuelt:
Medlemsmødet opfordrer til, at alle arrangementer også skrives i papirkalenderen på opslagstavlen.

10.    Næste møde: 5/12 kl. 19
Dagsorden udkommer 2/12.
Punkter til dagsordenen senest 1/12 til rims3@mail.dk


Ref. Jette M og Karen B

Det sker!