Nyheder

Side 1 af 4  > >>

19. marts 2019

Generalforsamling 2019 Referat

Referat fra generalforsamling i Rimsøhuset den 17. marts 2019

 

1.
Valg af dirigent: Jytte Jacobsen

Valg af referent: Poul Bang

2.
 Årsberetning fra bestyrelsens formand:


Velkommen til vores ordinære generalforsamling. Jeg vil gerne starte med at mindes

2 af vore trofaste medlemmer, der begge gik bort sidste år.

Først var det Lilian Schneider og her ved juletid forlod Trine Ørgaard Jensen os.

Lad os mindes dem i fællesskab

1 minuts stilhed

Nu vil jeg fortælle om årets gang i Rimsøhuset:

Erhvervsdelen:

Vi var så heldige at vi igennem et samarbejde med Strandgården i Karlby, fik en flok

Græske arbejdere på ophold i starten af sæsonen, og det strakte sig ind i sommersæsonen. Alle værelser var besat, de lavede selv mad, og der kom for eks. vaskefaciliteter og TV i morgenmadsstuen.

Grækerne følte sig hjemme her, og vi fik mange erfaringer med, hvordan vi skal håndtere det i

fremtiden. Det var lærerigt både på den gode og den udfordrende måde.

Og der var godt med gæster i sommerperioden - stort set fuldt belagt i skoleferien.

Vi har også haft et forsorgshjem og et plejehjem på ferie her. Det var en stor succes i begge

tilfælde. Det resulterede i et godt økonomisk resultat, så vi kom helskindet igennem vinteren.

Som I måske kan regne ud, krævede det en stor indsats af vore frivillige i BNB-teamet, de

gjorde en fantastisk indsats – Tak for det


Efterskolen Helle havde nogle af deres STU elever gående i vores BNB-afdel. De hjalp os

med at passe BNB-afdeling i hverdagene, med rengøring osv. De stoppede til årsskiftet,

da opgaverne ikke passede til deres behov. Tak til Poul Bang, lærere og elever fra Helle.


Anden frivillig indsats:

Der er også mange andre frivillige, der fx har passet have arealerne med lugning,

græsslåning -hækklipning m.m.

Der er folk, der er kommet og har lavet vvs- el og andre husreparationer efter behov bl.a.

da noget af taget blæste af i en storm. Der skal også lyde en stor tak til dem!

Kulturdelen

Madspildsaftner er en stor succes- Stor tak til Else.Marie Brøndum. Folk hygger sig og nyder

samværet og den gode mad.

Butikken 1001-ting tog initiativ til, at der blev lavet loppemarked, og butikken kører fortsat

videre ligesom udlejning af værksteder og kælderrum.

Vi kan også nævne de mange musikarrangementer, Niels Mulvad fik stablet på benene. Tak til

ham. Det er den slags der skaber liv på stede.

Herudover kan nævnes:

Æblepressedag

Have og beskærer dage

Brætspilsdage Tak til Hanne W

Foredrag-Film og teateraftener tak til Peter Danielsen og menighedsrådet

Vi har også fået Fællesspisningsaftener tak til Susan Bieber For at arrangere det .

 

Qui gong og bevægelsesholdene kører også stadig.

 

Sidste skud på stammen er Sysler og Samvær. Det foregår hver lørdag eftermiddag (et

samarbejde med Landsbyklyngen). Det er en stor fornøjelse at se, hvordan huset summer

af liv og glade stemmer, her ser man hele familier hygge sig med hinanden på tværs af

alle generationer. Og alle hjælper hinanden.


Flere og flere er begyndt at bruge huset - både kulturdelen og BNB, til deres fester,

og her er gæsterne glade for alle faciliteterne inklusive børnerummet og atriumgården.

Det er også lykkedes at få kommunen til at åbne for udlejning af rækkehusene, vi takker

for stædig indsats fra flere af vore medlemmer. Alt dette beviser, at når vi løfter i flok, når vi

langt.

Best Green

I løbet af foråret fik vi aftalen med Best Green i hus og fik den store varmepumpe, der står

lige her udenfor. Den har holdt os med miljøvenlig varme hele vinteren. Best Green lod en elbil

stå til fri afbenyttelse i 1 mdr. Mange var ude på prøveture, og for dem det lykkedes var det en

fornøjelse.

 

Nu vil jeg fortælle lidt om bestyrelsesarbejdet

I marts mdr. gik et udvalg nedsat af bestyrelsesmedlemmer i gang med at udarbejde en ny

strukturplan for huset.

På den extraordinære generalforsamling i januar i år blev den af bestyrelsen foreslåede strukturplan vedtaget med flertal. Det var imidlertid en lang og sej proces med utallige møder,

og det var meget svært at blive enige om, hvordan huset skulle drives.


Særlig var et medlem af bestyrelsen uenig med hovedparten af bestyrelsen om en rammestruktur for huset, og medlemmet kunne ikke acceptere en flertalsbeslutning, der gik imod hans overbevisning.

 

Samme medlem kunne heller ikke tilslutte sig, at bestyrelsen skulle have

beslutningskompetencen, selv om bestyrelsen ifølge vedtægterne står med det fulde ansvar både juridisk og økonomisk.

 

Dette betyder dog ikke at medlemmerne ikke skal have en stor indflydelse.

 

Vi er selvfølgelig indstillede på, at det er fra medlemmerne, initiativerne skal komme, og at tingene skal opstå i et blomstrende samarbejde mellem bestyrelsen og medlemmerne i huset.

Det endte til sidst med, at medlemmet valgte at trække sig ud af bestyrelsen.

Vi beklager, at han tog det valg, og vi anerkender og takker ham for hans store indsats for at få Rimsøhuset på banen.

Det havde nogle beklagelige konsekvenser, at medlemmet også trak sig fra de øvrige hverv,han havde påtaget sig i Rimsøhuset: booking i BNB, pasning af hjemmeside, kontorarbejde samt musikarrangementer og baren.


Det gav således store problemer, at medlemmet først udleverede diverse koder og passwords dagen før, han sluttede. Det vanskeliggjorde arbejdet med at overtage hans områder. Særligt da ikke alle koder virkede som lovet.

Samme medlem sad i realiteten alene på stort set al info, kodeord og kommunikation, og den øvrige bestyrelse var f.eks. ikke bekendt med flere mailkonti. Det gav problemer. Og det blev beklageligvis nødvendigt at flytte såvel hjemmeside og postsystem samt domænet til et nyt webhotel.


I den forbindelse vil vi påpege at vi efterlyser hjælpere til hjemmesiden - interesserede kan henvende sig til (info@rimsoehus.dk).
Vi vil med den nye strukturplan forsøge at forhindre, at en enkelt person igen sidder alene med al viden og dermed handlekompetence. Det er alt for sårbart for en forening som vores.


Senere viste det sig, at der blev sendt mails ud - nogle anonyme andre med navn - fra en

nyoprettet mailadresse, der til forveksling lignede Rimsøhusets.

Det viste det sig, at nogen havde kopieret vores mailingliste og egenhændigt oprettet denne mailadresse. Det må vi fra bestyrelsen tage kraftig afstand fra.

Dette forløb har skabt splid i foreningen. Vi hører hele tiden, at der er problemer i samfundet med dårlig tone- fake news-og et usædvanligt hårdt sprog.

Face book bliver mere brugt som våben end som et godt kommunikationsmiddel. Vi skal alle til at vænne os til at have et kritisk blik på de oplysninger, vi bliver præsenteret for.

Året har været både turbulent og præget af stridigheder – samt manglende lyst til at lytte oprigtigt til hinanden. Disse stridigheder er desværre tiltagende. Det tyder på, at en gruppe medlemmer har besluttet sig for at modarbejde bestyrelsens arbejde så meget som mulig.

Samtidig med at en anden gruppe arbejder på at forbedre samarbejdet.

Denne obstruktion gør det vanskeligt for en bestyrelse, at varetage sine opgaver; men det fratager samtidig ikke bestyrelsen for at skulle tage det fulde ansvar.

 

Jeg vil kraftigt opfordre til at det stopper nu. Ellers er jeg og mange andre bange for, at det kommer til at koste os huset.

Folk tager afstand fra disse stridigheder og holder sig væk. Så resultatet er, at det kun er en mindre gruppe, der kan finde sig til rette her.Det dårlige rygte løber hurtigere end det gode.

Lad os nu begynde at samarbejde og lytte til hinanden. Der er plads til os alle.

Huset har et stort potentiale, det kan enhver se. Derfor er Det er vigtigt, at vi, når vi nu snart skal vælge nye medlemmer til bestyrelsen, overvejer hvem der kan bidrage med en go tone –

ansvarlighed -vilje til udvikling.

Det er den nye bestyrelse, der på vegne af og sammen med medlemmerne, skal sikre et fortsat Rimsøhus, og det er nødvendigt, at vi husker, vi skal være økonomisk bæredygtige dvs. uden form for offentlig tilskud- derfor skal vi selv tjene penge nok til at drive stedet.

Det er vigtigt, at vi evner at udvikle og udnytte de muligheder der er i huset.


Generalforsamlingen behandlede formandens beretning. Beretningen blev efterfølgende godkendt.

3. Forelæggelse af regnskab for 2018 og budget for 2019 til godkendelse (herunder fremtidigt

kontingent)

 

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab til generalforsamlingens behandling.

Regnskabet godkendt.

Kassereren fremlagde budget for 2019 til generalforsamlingens behandling med uændret

kontingent. Budget for 2019 godkendt.


4.
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til regnskab.


Generalforsamlingen besluttede af henlægge overskud til bestyrelsens beslutning.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og evt. suppleanter:

Følgende blev valgt til bestyrelsen:

- Jytte Jakobsen

- Peter Niemann

- Jette Mouritzen

- Karen Bredahl  (1. suppleant)

- Karoline B. Søgaard  (2. suppleant)

 

6. Forslag til generalforsamlingens behandling:


a) Spørgsmål, er medlemsmøderne en del af foreningens beslutningsgrundlag?


Ja, medlemsmøderne er en del af foreningens beslutningsgrundlag.


b)
Den etablerede logbog skal være offentligt tilgængelig for medlemmerne, for at lette

medlemmernes orientering om alle beslutninger taget af bestyrelsen.


c)
Tune forklarede baggrund for at søgemulighed, debatforum, kalender, samt historik over
begivenheder ikke findes pt på hjemmesiden, og opfordrede medlemmerne til tage del i

hjemmesidens udvikling.

 

d) Evaluering af den vedtagne strukturplan foretages efter denne har været i brug.


d) Generalforsamlingen indstiller til bestyrelsen, at kontingentet fremover fastsættes ens

uanset om man bor med nogen eller er single.


e) Det fastslås at Bestyrelsesmedlemmer ikke kan modtage løn eller honorarer fra Rimsøhuset.
.

 

Ref. Poul Bang


18. marts 2019

Fredagscafe kl. 16

Rimsøhuset byder velkommen til Fredags Cafe
den 22. marts fra kl 16.00


16. marts 2019

Referat af medlemsmøde 13. marts kl. 19.00

Referat af medlemsmøde 13. marts kl. 19.00 i Rimsøhuset

 

14 deltagere

 

 1. Valg af mødeleder: Janne valgt

 

 1. Valg af referent: Jette valgt

 

 1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt. Punkter som ikke er på dagsordenen henvises til eventuelt.

s

 1. Tilbagemelding fra bestyrelsesmødet. Karen, Jette og Elsemarie deltog.                        
 2. Forelagde de vedtagne retningslinier for bestyrelses arbejde, arbejdsgrupper, medlems- møder og

 

 1. Hvordan arbejder vi med at omskrive/forbedre vedtægterne.                                                     
 2. En gruppe bestående af Danny, Karen og Jette laver et oplæg som vi kan arbejde ud fra på kommende medlemsmøder. Vi har god tid – arbejdet med forslag til vedtægtsændringer skal senest med på næste ordinære generalforsamling.

 

 1. Medlemmernes vedtagne retningslinier.                                                                         Bestyrelsen har takket for indput.                                                                                   Der var diskussion om det var indput til den nyligt vedtagne strukturplan eller om det var retningslinier som skulle gælde. Gruppen af medlemmer har opfattet det forskelligt. Det overlades til den kommende bestyrelse i samarbejde med medlemmerne, at gå videre med arbejdet. Bestyrelsen kan blokere for medlemsforslag af økonomiske og juridiskegrunde.                                                                                                                            Hvis medlemmerne bestemmer noget som bestyrelsen er imod, så er dialog vigtig.Vedtagne beslutninger på medlemsmøder kolliderer med den vedtagne strukturplan, her var der forskellige opfatelser.

 

 1. Hjemmesiden, fravær af hele historien, kalender med feks. dagsordner, søgemaskine m.m.                                                                                                                               Spørgsmål om hjemmesiden kan kun besvares ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. To af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer deltog ikke i mødet som bestyrelsesmedlemmer men som menige medlemmer.

  

 1. Er der kommet en afklaring af el-forbruget i huset?                                                                      
 2. Hvor meget bruges der egentlig på el til lys, køleskabe, vaskemaskiner, ovne.                              
 3. Det er muligt ved el-selskabet at se vores daglige el-forbrug. Det kunne være en opgave for bygningsgruppen at arbejde med dette.                                                                                     Fællesspisningsgruppen betaler 10,- kr./deltager i spisningen til el/vand.                                                                                  
  Jette M har en forbrugsmåler.   Der er afsat 1.000,- kr. til indkøb af energipærer. Der er i forvejen monteret energipærer i en stor del af huset.                                                                                                     Investering i hårde hvidevarer contra besparelser i el-forbruget kan måske ikke svare sig.

 

 1. Udlejning af køkken, store sal og Oasen                                                                          
 2. Det kan for øjeblikket lade sig gøre at leje lokalerne med et klik og betaling via Visit Djursland.                                                                                                                         Det vil kunne betyde mange udlejninger med forringede muligheder for medlemmerne at færdes i huset.                                                                                                                   Der kan blokeres for udlejninger på Visit Djurslands kalender f.eks. hver anden weekend.                                                                                                                  Udlejninger skal føres ind på Rimsøhusets hjemmeside og på kalenderen på opslagstavlen i gangen.                                                                                                                                               Der blev talt om hvem der skulle gøre rent både før og efter en udlejning, det må der senere findes en løsning på.                                                                                             Der blev givet stærkt udtryk at kulturhuset er hjertet i foreningen, stedet hvor vi kan mødes, få en snak og hygge os når vi vil og grunden til at vi lægger arbejdstimer i huset/haven og især i BnB.                                                                                                                                 Der har på hjemmesiden førhen stået at det var en mulighed at leje disse lokaler, det krævede en opringning til BnB. Dette gav mulighed for at vurdere hvem der egentlig lejede lokalerne og mulighed for at sige nej.                                                                 
  Visit Djursland får 10 % i gebyr ved udlejninger.                                                     Vedtægterne siger at bestyrelsen står for udlejning af lokaler i huset.                                                                             

 

 1. Arbejds- og aktivitetsgrupper                                                                                                          Arbejdsgruppper = en gruppe personer som påtager sig en arbejdsopgave (græsslåning, drivhus, rengøring).                                                                                                                                         Aktivitetsgruppe = gruppe som tager sig af aktiviteter i huset (musik, film, sang)                                          Der er nævnt mange forslag på den flytbare tavle, det blev forsøgt at sætte kontaktperson/initiativtager på grupperne.                                                                Drivhus – Karen og Danny. Karen har tomatplanter til udplantning. Tomater m.v. skal anvendes i køkkenet.                                                                                                                                             Fredagscafé, baren, fællesspisning og marked (i påsken) – Susan                                                   Rullende kunstudstilling (malerier, keramik, skulpturer) - Elsemarie                                                   Syværkstedet – Bodil tlf.                                                                                                                       Kreaværkstedet (batik, maling m.v.) - Søs                                                                                                              Husk at notere på vægtavlen samt på hjemmesiden når der dukker en kontaktperson for en arbejdsgruppe op og at slette forslaget på den flytbare tavle.  Husk navn og tlf. nummer.                                                                                                                                  Alle arrangementer føres ind i kalenderen på vægtavlen

 

 1. Eventuelt                                                                                                                                          Der blev udtrykt ønske om indkøb af en batteridrevet ”vinduesvasker” til ca. 500,- kr.  Susan henvender sig til bestyrelsen.

 

 1. Næste møde                                                                                            Næste møde afholdes en uge før næstfølgende bestyrelsesmøde. Dato kendes først når den nye bestyrelse har fastlagt en mødekalender.                                                                                     Karen står for udfærdigelse af dagsorden, punkter til dagsordenen sendes til Karen senest en uge før mødets afholdelse.   rims3@mail.dk
Jette Mouritzen


5. marts 2019

Medlemsmøde 13. marts 2019 kl. 19

Medlemsmøde 13. marts 2019 kl. 19

Dagsorden

 1. Valg af mødeleder
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Tilbagemeldinger fra bestyrelsesmødet. 3 medlemmer deltog i bestyrelsesmødet 24/2.
 5. Hvordan arbejder vi med at omskrive / forbedre vedtægterne?

Spørgsmålet er, om det er acceptabelt, at en enkelt person laver et oplæg til debat, eller det skal være en mindre arbejdsgruppe, der laver dette oplæg. Under alle omstændigheder skal det drøftes / ændres / tilpasses på et senere medlemsmøde.

Er der behov for en tidsplan for dette arbejde?

 1. Medlemmernes vedtagne retningslinjer.
 2. Hjemmesiden.
 3. Er der en afklaring af el-forbruget i huset?
 4. Udlejning af køkken, store sal og Oasen – skal det køre via Visit Djursland?
 5. Arbejds- og aktivitetsgrupper.

Der har i et stykke tid stået mange forslag til grupper på tavlen.

Forslagsstillerne kan nu præsentere deres tanker med gruppen og medlemmer kan tilmelde sig.

 1. Eventuelt
 2. Fastsættelse af næste mødedato.

Sammenskrevet af Karen Bredahl


4. marts 2019

Beskæring af frugttræer. Lørdag 9 marts

Beskæring af frugttræerne i haven

LØRDAG d. 9. marts KL. 11.
Mette F kommer og der er brug for hænder til hjælp.
Frokost kan arrangeres..
Susan B


 

16. december 2018

Nyt fra Rimsøhuset

Grundet ændringerne i bestyrelsen, da Niels Mulvad valgte at trække sig fra sine mange poster i Rimsøhuset, har bestyrelsen omfordelt hans opgaver mellem sig.

Hjemmesiden bliver således indtil videre passet af Bodil, og Tune udarbejder en ny Hjemmeside, som snart er klar.

Bookingside, mail henvendelser og telefonen bliver passet af Kirsten og Bodil. Med hensyn til booking af fælleslokaler, har vi i øjeblikket et problem med at logge-in i kalenderen, derfor skal man kontakte Bodil pr. mail; buonaventzen@gmail.com, hvis man ønsker at booke fælleslokalerne.

Og nu har vi fået udarbejdet en mere detaljeret beskrivelse af vores forslag til struktur. Vi håber det vil give medlemmerne en bedre forståelse af vores plan.
På den ekstraordinære generalforsamling d. 27. jan. Vil der blive anledning til at diskutere planen.

Der blev afholdt medlemsmøde den 12.12.2018, referatet af mødet kan læses her. 

I den forbindelse vil bestyrelsen understrege, at afsenderen på den officielle medlemsmail er Rimsø-hesten.
Mailen fra Rim-soen er et privat tiltag, der er fremkommet uden bestyrelsens viden, og at brug af Rimsøhusets mailinglisten er sket uden bestyrelsens medvirken.
Vi håber med denne præcisering at undgå yderligere forvirring.

Vi i bestyrelsen appellerer kraftigt til at møde talstærkt op til den ekstraordinære generalforsamling den 27. januar 2019, så beslutningen om Rimsøhusets fremtid kan tages på så bredt et grundlag som muligt.

Venlig hilsen Bestyrelsen

 

 

Det sker!