Nyheder

Side 1 af 2  > >>

30. juni 2020

Konstituering Bestyrelsesmøde

Konstituerende bestyrelsesmøde 25. juni 2020


Til stede: Jytte Faurholt Jacobsen, Niels Mulvad, Kis B. Nielsen, Jette Mouritzen, Jens Slemming, Jens Amby, Susan Seldal, Karen Bredahl.
Konstituering.
Bestyrelsen:
Jytte Faurholt Jacobsen – formand
Jens Slemming – næstformand
Jette Mouritzen – B&B tovholder
Niels Mulvad – Booking og fondssøgning
Jens Amby – alt i træ og praktisk huspasser
Kis B. Nielsen – praktisk huspasser
Peter Niemann

Suppleant:
Karen Bredahl – sekretær, referater
Sus Foo

Uden for bestyrelsen:
Susan Seldal – kasserer
Tune Spang Olsen – hjemmesideredaktør

Mødeplan.
Bestyrelsesmøder:
Dato: kl. 18.30 til kl. 21    Dato for dagsorden    Evt.
Torsdag 20. august 2020    6. august 2020    
Torsdag 15. oktober 2020    1. oktober 2020    
Torsdag 3. december 2020    19. november 2020    
Torsdag 4. februar 2021    21. januar 2021    
Onsdag 7. april 2021    24. marts 2021    
Søndag 14. marts 2021     22. februar 2021    Generalforsamling kl. 15 til 17.30
        
Medlemmer kan til bestyrelsesmøderne deltage fra kl. 18.30 til kl. 19.


Ref. Karen B


30. juni 2020

Referat generalforsamling

Generalforsamling 21. juni 2020

 

Fremmødte medlemmer: 24
Valg af dirigent. Uffe blev valgt. Han konstaterede efterfølgende, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og dermed lovlig.

Formandens beretning. Beretningen kan læses i sin fulde ordlyd andetsteds på hjemmesiden.
Der var spørgsmål om, hvorvidt autocampere kan få strøm. Det kan de ikke.
Beretningen blev herefter godkendt.

Regnskab. Kassereren fremlagde regnskab for 2019.
Der er spørgsmål om, hvad udlejningsomkostninger er. Det er gebyrer til de bookingsider, som annoncerer vores værelser.
Regnskabet blev herefter godkendt.
Budget. Aflysninger på grund af corona har ført til, at der næsten ingen indtægter har været indtil nu, men staten har efter ansøgning bevilget 52.000 kr. i støtte. Fremover har vi bookninger for i alt 94.800 kr.
Priserne i B&B blev diskuteret, men vi fastholder de nuværende priser.
Vi har fået tilbud på et nyt tag på hele huset til 450.000 kr. Det er stillet i bero på grund af manglende indtægter.
Kontingentet fastholdes på 200 kr. pr person.

Anvendelse af overskud / dækning af underskud.
Der er ikke noget overskud /underskud at tage stilling til.

Valg til bestyrelsen. På valg er Peter Danielsen, Bodil Buonaventzen, Kirsten Christensen og Dorrit Carlsen. Ingen af de afgående ønsker at genopstille.
Nyopstillede: Niels Mulvad, Kis B. Nielsen, Jens Slemming, Jens Amby.
Niels Mulvad var ikke til stede, så det blev diskuteret om man kan opstille ved at give fuldmagt til et andet medlem. Afstemningen viste 16 JA, 7 NEJ og en ugyldig. Denne beslutning indskrives i de nye vedtægter.
Alle de fire opstillede blev herefter valgt til bestyrelsen.
Valg af suppleanter. Opstillede: Karen Bredahl og Sus Foo. Begge blev valgt.

Vedtægter.
Der er indkommet to forslag til nye vedtægter. De er meget enslydende. Den eneste forskel er, om der på generalforsamlingen kan afgives stemmer ved hjælp af fuldmagt. Afstemning om dette punkt viste 7 JA, 16 NEJ. Et medlem havde forladt generalforsamlingen på dette tidspunkt.
Der skal udfærdiges en standardskrivelse med informationer til nye medlemmer. Kassereren påtager sig at udsende denne.
Vedtægterne blev herefter enstemmigt vedtaget med de anførte ændringer.

Eventuelt.
Sander vil gerne låne puderne til stolene til en mindefest, der skal afholdes i forsamlingshuset. Godkendt.
Kis opfordrer flere til at melde sig til rengøring i B&B. Desuden vil hun gerne have frugthaven indhegnet, så der kan gå nogle geder. Susan Seldal siger det er dårligt græs; geder kan ikke leve af det.
Bodil B vil gerne vide, om man kan framelde nyhedsmails fra huset. Tune svarer, det kan man ved at skrive til info@rimsoehuset.dk
Der er spørgsmål, om brandsystemet kan ændres. Det kan det ikke.


Formanden takkede herefter for god ro og orden under mødet.

Der indkaldes til konstituerende bestyrelsesmøde torsdag den25. juni kl. 17.

Ref: Karen Bredahl


24. juni 2020

Mødereferat BnB 11/6 20

BnB møde den 11. juni 2020

 

Tilstede:

Helle, Kis, Else Marie, Søs, Jette og Jytte

 

Vi mødtes for at planlægge sommerens pasning af Rimsøhuset ifm. BnB

 

Morgenmad:

Susam S. laver morgenmad i weekenderne og Jette tager hverdagene, morgenmad holdet opkræver betaling for de gæster der skal betale på stedet. Susan står for indkøb af morgenmad.

Der skal ligge sedler så gæsterne kan skrive sig på hvis de ønsker morgenmad.

Der serveres morgenmad fra kl. 8 til kl. 10.

 

Rengøring:

Der er en ansvarlig for hver uge, og man finder selv medhjælper til den uge man har ansvaret for.

Gæsterne skal være ude af værelset kl. 10 hvis ikke andet aftales, værelserne skal være klar til ind check kl. 15.

Jette bestiller sengetøj hjem.

Inden kl. 20 hverdag sender Jette en mail til rengøringstovholderen om hvilken værelser der skal gøres rent og hvor mange der skal ligges sengetøj ind til, husk wc. papir og håndsæbe på badeværelserne.

Ansvar i uge:

27: Helle

28: Kis

29: Else Marie

30: Helle

31: Else Marie

Søs og Kis rydder op i legetøj og møbler på legeværelset, så det er let kan gøres rent.

 

Ref. Jytte


15. juni 2020

Flere hænder til BnB

Vi har haft møde i Bed and Breakfast gruppen, indkaldt med kort varsel, det var nødvendigt for at få nogle ting på plads.
 

Bed and Breakfast er en meget nødvendig del af foreningen for at få hele Rimsøhuset til at køre.

Vi vil gerne være mange flere i gruppen, det vil lette arbejdet til sommer, så har du 1 –2 –3 eller flere dage du kunne tænke dig at hjælpe til, så kontakt Jytte på tlf. nr. 20707115 eller Jette på tlf.nr. 21656641
Det er hyggeligt at møde hinanden og få en snak, og vi møder selvfølgelig mange søde og glade sommergæster som det er rigtig hyggeligt at snakke med.
 

Søndag d. 21 juni kl. 14.00-17.00 har vi Generalforsamling i Rimsøhuset.

Vi har planlagt at starte med arbejdsdag samme dag fra kl. 10.00.
 
Vi har forskellige arbejdsopgaver der skal klares, der skal gøres hovedrent og der skal luges ukrudt m.v. så alt bliver klar til sommergæsterne i Bed and Breakfast. Medbring gerne skuffejern, river eller det I helst arbejder med.
Elsemarie vil servere lidt frokost til arbejdsholdet kl. 13.00.
Meld til hos Jytte på tlf. nr. 20707115 eller Jette på tlf.nr. 21656641, så Elsemarie ved hvor stor en frokost hun skal lave.
 
Kom og lær Rimsøhuset at kende,  kom med gode ideer og energi som huset kan bruge. Jo flere vi er til at tage et lille nyk, jo sjovere, mere inspirerende og lettere er det.
 
 

Hilsen Elsemarie og Jette.


31. maj 2020

Covid-19

Covid-19


 

16. december 2018

Nyt fra Rimsøhuset

Grundet ændringerne i bestyrelsen, da Niels Mulvad valgte at trække sig fra sine mange poster i Rimsøhuset, har bestyrelsen omfordelt hans opgaver mellem sig.

Hjemmesiden bliver således indtil videre passet af Bodil, og Tune udarbejder en ny Hjemmeside, som snart er klar.

Bookingside, mail henvendelser og telefonen bliver passet af Kirsten og Bodil. Med hensyn til booking af fælleslokaler, har vi i øjeblikket et problem med at logge-in i kalenderen, derfor skal man kontakte Bodil pr. mail; buonaventzen@gmail.com, hvis man ønsker at booke fælleslokalerne.

Og nu har vi fået udarbejdet en mere detaljeret beskrivelse af vores forslag til struktur. Vi håber det vil give medlemmerne en bedre forståelse af vores plan.
På den ekstraordinære generalforsamling d. 27. jan. Vil der blive anledning til at diskutere planen.

Der blev afholdt medlemsmøde den 12.12.2018, referatet af mødet kan læses her. 

I den forbindelse vil bestyrelsen understrege, at afsenderen på den officielle medlemsmail er Rimsø-hesten.
Mailen fra Rim-soen er et privat tiltag, der er fremkommet uden bestyrelsens viden, og at brug af Rimsøhusets mailinglisten er sket uden bestyrelsens medvirken.
Vi håber med denne præcisering at undgå yderligere forvirring.

Vi i bestyrelsen appellerer kraftigt til at møde talstærkt op til den ekstraordinære generalforsamling den 27. januar 2019, så beslutningen om Rimsøhusets fremtid kan tages på så bredt et grundlag som muligt.

Venlig hilsen Bestyrelsen

 

 

Det sker!