Nyheder

Side 1 af 6  > >>

21. maj 2019

Referat Medlemsmøde 15. maj 2019

Medlemsmøde 15. maj 2019
Fremmødte: 15 medlemmer
1.  Valg af mødeleder. Janne blev valgt

2.    Valg af referent. Karen blev valgt.

3.   . Godkendelse af dagsorden.
Niels undrer sig over, at arrangementsgruppen skal informere på et medlemsmøde. Ifølge strukturplanen refererer grupperne til bestyrelsen. Blandt de øvrige fremmødte medlemmer er der udbredt enighed om, at det er positivt, at der informeres om initiativerne i grupperne. Fremover skal ”Informationer fra grupperne” være et fast punkt på dagsordenen.
Hvis medlemmer ønsker at sætte punkter på dagsordenen, skal det meddeles pr. mail til den dagsordenansvarlige senest dagen før dagsordenen skal udkomme.
Herefter blev dagsordenen godkendt.

4.   Kulturarrangementer under konceptet ”Liv i forsamlingshuset”.
Bo Jacobsen informerer om konceptet. Entreen ved arrangementerne går i en fælles kasse, som skal dække et evt. underskud på andre arrangementer. Huset kan lave et overskud på baren og salg af kaffe/ kage. Der er ét ledigt arrangement, som Rimsøhuset kan få til efteråret. Arrangementsudvalget arbejder videre på sagen. Bo Jacobsen vil gerne deltage i udvalget.

5.     2 minutters runde med åbent emne.
Susan efterlyser en eller to personer, som vil være med i barudvalget. Det har fungeret godt indtil nu, men der er behov for flere folk. Henvendelse til Susan Bieber.
Der er forslag om en pr-gruppe. En sådan er allerede nedsat af bestyrelsen. Den består af Jytte Faurholt og Jette Mouritzen. Gruppen er åben. Interesserede kan henvende sig til Jytte eller Jette.
Det foreslås, at Rimsøhuset lanceres som handicapvenligt B&B, og at alle medlemmer, som er på Facebook deler Rimsøhusets B&B sider.
Karen vil gerne afholde et kursus i frøsamling den 16. juni. Kurset er gratis, men der skal betales 30 kr. pr. deltager til huset. Kurset opslås på både Rimsøhusets og Frøsamlernes hjemmeside.

6.     Punkter fra bestyrelsens dagsorden.
Karen orienterede om bilag 1, som er en opsamling på alle tidligere beslutninger, som vedrører bestyrelsens arbejde. Dette vil sammen med de på medlemsmøder udarbejdede ”Retningslinjer for bestyrelsens arbejde” danne grundlag for bestyrelsens arbejde med en forretningsorden.
Bodil B orienterede om bilag 4 – gennemgang af Rimsøhuset. Formålet med gennemgangen har været at finde flere mulige indtægtskilder. Flere medlemmer giver udtryk for, at det er vigtigt, at huset stadig er medlemmernes hus til hyggelige møder og kreative udfoldelser. Det foreslås, at der stilles skabe rundt på værkstederne, så man kan låse sit værdifulde grej/værktøj inde.

7.    Eventuelt, som bliver til Informationer fra grupperne.
Madspildsgruppen: Madspildsaften er den sidste fredag i hver måned og kan kun flyttes, hvis salen / køkkenet er udlejet.
Barudvalget: Hvis et arrangement involverer baren, skal Susan kontaktes.
B&B gruppen: Elsemarie efterlyser referater fra B&B gruppens møder. Jette M svarer, at de er sendt ud. Gruppen tager på deres næste møde stilling til, om referaterne skal på hjemmesiden.

8.    Næste medlemsmøde afholdes torsdag den 20. juni kl. 19.

9.    Dagsordenansvarlig er Karen B. Dagsordenen udkommer 15. juni.
Punkter til dagsordenen sendes til Karen – rims3@mail.dk senest 13. juni.

Ref. Karen Bredahl
10. maj 2019

Madspildsmiddag og foredrag om Anne Marie Nielsen ved Kirstine Brøndum

Fredag. d 24-.05 .kl..18.30....

Madspildsmiddag og foredrag om Anne Marie Nielsen ved Kirstine Brøndum.

Anne Marie Carl Nielsen var billedhugger og gift med komponisten Carl Nielsen. Hendes mest kendte værk er rytterstatuen af Chr. IX. der står på ridebanen ved Christiansborg bag folketinget.  Den tog hende 28 år at lave. Foredraget finder sted i Rimsøhuset .fredag. d 24-.05 .kl..18.30....Kirstine Brøndum er forfatter og debuterede med bogen "SOLEN MELLEM TYRENS HORN" , som er en romanbiografi om Anne Marie Carl Nielsen og hendes til tider turbulente ægteskab med Carl Nielsen. Hvad kostede det  - før kvinderne fik stemmeret  - at stå på sin kunstneriske ret? Hvem betalte prisen? Var de villige til det?

Foredraget koster 80 kr

Der vil være madspild fra kl 18. pris 20 kr

Det bliver så lige 100 kr for en dejlig aften med føde til mave, hjerne og hjerte.


24. april 2019

Forårsmarked i Rimsøhuset

Så er det ganske vist og absolut på sin plads at sige  TAK

til alle jer gode gutter og gutinder.

ALLE har i været med til at Forårsmarkedet i Rimsøhus blev en rar og hyggelig dag.

Standpladsfolk - hjælpere - kagebagere - kaffebryggere - suppe brygger og ikke mindst besøgende og alle jer som delte vores opslag til venner og bekendte.

Der var jo nærmest alt hvad vi håbede og ønskede  at vores marked ville byde på.

Eftertanken byder på at gøre det til en tradition, og dermed flere besøgende, forår og efterår. Så er du med på det, så ses vi til efteråret med opslag på facebook og en bredere reklame.

GOD SOMMER til jer alle.


16. april 2019

Bestyrelsesmøde 8. april 2019

Bestyrelsesmøde 8. april 2019


Til stede: Jytte Fauerholt (JF), Jette Mouritzen (JM), Peter Nieman (PN), Peter Danielsen (PD), Bodil Bounaventzen (BB), Kirsten Christensen (KC), Dorrit Carlsen (DC), Susan Seldal (SS), Karen Bredahl (KB).
Afbud fra Karoline Søgaard
Mødeleder: JF
Referent: KB
Referatet rundsendes til bestyrelsen, som skal fremkomme med evt. forslag til rettelser inden to dage. Disse forslag rundsendes af forslagsstilleren til den øvrige bestyrelse, så de ved, at der bliver ændret i referatet. Herefter sendes referatet til hjemmesiden.

1.    Siden sidst:
Vi får besøg af en gruppe unge og politikere, som skal være i huset en time den 4. maj.
Plæneklipperen fungerer ikke. SS spørger en bekendt, som evt. kan reparere den.
BB og Danny arbejder på at få priserne på B&B justeret.
Vi har modtaget en forespørgsel fra et filmhold, om de kan få gratis overnatning 19.-20. april. Det er et non profit projekt, som tilbyder os god omtale. JF svarer dem, at vi ikke kan gøre det gratis; de skal mindst betale for sengetøj, 100 kr. pr person. Så må vi se om de stadig er interesserede. KC foreslår, at de kunne lave et kulturarrangement i huset.
Vi kan få et nyt klaver gratis. DC undersøger, om det gamle (som ikke dur mere) skal retur til donoren.

2.    Forretningsudvalg: Bestyrelsen mener, at der skal være et forretningsudvalg, som kan tage sig af akutte sager, der ikke kan udsættes til næste bestyrelsesmøde. Udvalget består af JF, JM og SS.

3.    Økonomi: Økonomien er meget anstrengt for tiden. JM har talt med Best Green, forbruget er på 12.000 om måneden. KC foreslår, at vi får en revisor til at lave et estimat /beregning af, hvad huset koster i alt i drift, vedligehold og nødvendig renovering. Dette vil være et godt grundlag for at vurdere, hvor meget vi skal tjene ind, for at det hele kan løbe rundt. Desuden bør vi – så vidt det overhovedet er muligt – oparbejde en vis egenkapital som buffer. SS og JM udarbejder et budget for resten af året.
Ideer, der kan generere en indkomst efterlyses.
Vi forsøger at få lejet flere værelser / værksteder ud i den sydøstlige gang. JF og BB gennemgår alle rum i hele huset med henblik på udlejning til diverse formål.
Arrangementsudvalget, PD, DC og Jens Falck går i aktion. De spørger, om Brian Søgaard vil være med.
BB foreslår, at vi kan lave en folder med reklame for huset. Den vil bl.a. kunne distribueres til diverse arbejdsgivere, som måtte have brug for at finde logi til arbejdskraft. JM og JF arbejder på sagen.
JM undersøger, om vi skal ind på andre bookingsider, f. eks Air B&B.

4.    Punkter fra medlemsmøderne:
Medlemsfordele: BB foreslår, at vi indretter et eller to værelser, som er medlemmernes ”gæsteværelser”. De kan bookes for 100 kr. pr person. På grund af den økonomiske situation kan der ikke for nuværende tilbydes medlemmer overnatning i B&B med rabat.
Autocampere på p-pladsen: PN oplyser, at der må holde tre autocampere, uden at vi skal søge tilladelse dertil.
Forslaget er godkendt, men hvem skal stå for opkrævning af betaling?
Retningslinjer for bestyrelsens arbejde, Retningslinjer for medlemsmøder, Retningslinjer for arbejdsgrupper og Retningslinjer for medlemmernes brug af Rimsøhuset: På grund af den lange debat om økonomi udsættes behandling af disse 4 punkter til næste bestyrelsesmøde.

5.    Datoer for kommende bestyrelsesmøder:

Dato:     Dato for dagsorden    
Torsdag 23. maj 2019    9. maj 2019    kl. 18.30 til kl. 21
Torsdag 27. juni 2019    13. juni 2019    kl. 18.30 til kl. 21
Torsdag 22. august 2019    8. august 2019    kl. 18.30 til kl. 21
Torsdag 3. oktober 2019    19.september 2019    kl. 18.30 til kl. 21
Torsdag 12. december 2019    28. november 2019    kl. 18.30 til kl. 21
Torsdag 16. januar 2020    2. januar 2020    kl. 18.30 til kl. 21
Torsdag 20 februar 2020    6. februar 2020    kl. 18.30 til kl. 21
Søndag 15. marts 2020 kl. 15    24. februar 2020    Generalforsamling

6.    Punkter til næste bestyrelsesmøde:
Tilbagemeldinger fra diverse arbejdsgrupper, som er blevet nedsat på dette møde.
4 x Retningslinjer fra medlemsmøderne.

7.    Evt.
KB tjekker tidligere referater for beslutninger om bestyrelsens arbejde.


Ref. KB
5. april 2019

Referat medlemsmøde 4. april

Medlemsmøde 4. april 2019 kl. 19

Fremmødte 14 medlemmer

  1. Mødeleder: Janne Berg
  2. Referent: Karen Bredahl
  3. På dagsordenen bør der hver gang være et fast punkt, der omhandler emner fra bestyrelsens dagsorden til det kommende bestyrelsesmøde. Dette punkt var desværre blevet glemt. Vi blev enige om at drøfte emnerne lige før evt. Herefter blev dagsordenen godkendt.
  4. 2 minutters runde med åbent emne:

Forårsmarkedet Skærtorsdag bliver gennemført.

Der blev generelt givet udtryk for utilfredshed med valgproceduren ved generalforsamlingen, især muligheden for at stemme ved fuldmagt. Proceduren bør beskrives grundigt i vedtægterne. Gruppen, som laver forslag til nye vedtægter, tager det op. Kis udtrykker ønske om at være med i gruppen, som i øvrigt består af Danny, Jette Mouritzen og Karen B.

  1. Medlemsfordele: Nogle medlemmer ønsker at kunne optjene ret til at bruge B&B udenfor sæsonen og kun betale for sengetøj og strøm, fx 100 kr. pr nat. Der er enighed om, at de arbejdende medlemmer bør tilgodeses, men det er et problem, hvis deres booking blokerer for betalende gæster. Medlemmerne arbejder videre med ideer til, hvordan det kan løses. Bestyrelsen bedes udarbejde et økonomisk forsvarligt forslag.
  2. Autocampere på parkeringspladsen: Medlemmerne er enige om, at autocampere kan holde på den bageste parkeringsplads for fx 50 kr. pr nat. Hvis de skal bruge strøm, skal dette afregnes oveni. Spørgsmål: skal der opmærkes båse eller kan de holde, som de vil? Hvor mange kan /må der være? Forslaget sendes til godkendelse i bestyrelsen.
  3. Enliges brug af B&B efter vandrerhjemsmodel: Det kan ikke lade sig gøre i B&B, men måske på en madras i Oasen eller i et shelter i frugthaven.
  4. Fra bestyrelsens dagsorden: Der er enighed blandt medlemmerne om, at det ikke er nødvendigt med et forretningsudvalg. De løbende sager kan klares, hvis bestyrelsen mødes hver måned, som det er blevet foreslået i Retningslinjer for bestyrelsens arbejde.
  5. Evt.

Danny foreslår, at hele Rimsøhuset skal være røgfrit. Når bestyrelsens godkendelse er opnået, vil Danny nedlægge ”rygesalonen” ved musiklokalet.

 

 

Dato for næste medlemsmøde afhænger af, hvordan bestyrelsen lægger sine møder.

 

Dagsordenansvarlig: Karen Bredahl, forslag til punkter sendes til rims3@mail.dk senest 8 dage før næste medlemsmøde.

 


 

16. december 2018

Nyt fra Rimsøhuset

Grundet ændringerne i bestyrelsen, da Niels Mulvad valgte at trække sig fra sine mange poster i Rimsøhuset, har bestyrelsen omfordelt hans opgaver mellem sig.

Hjemmesiden bliver således indtil videre passet af Bodil, og Tune udarbejder en ny Hjemmeside, som snart er klar.

Bookingside, mail henvendelser og telefonen bliver passet af Kirsten og Bodil. Med hensyn til booking af fælleslokaler, har vi i øjeblikket et problem med at logge-in i kalenderen, derfor skal man kontakte Bodil pr. mail; buonaventzen@gmail.com, hvis man ønsker at booke fælleslokalerne.

Og nu har vi fået udarbejdet en mere detaljeret beskrivelse af vores forslag til struktur. Vi håber det vil give medlemmerne en bedre forståelse af vores plan.
På den ekstraordinære generalforsamling d. 27. jan. Vil der blive anledning til at diskutere planen.

Der blev afholdt medlemsmøde den 12.12.2018, referatet af mødet kan læses her. 

I den forbindelse vil bestyrelsen understrege, at afsenderen på den officielle medlemsmail er Rimsø-hesten.
Mailen fra Rim-soen er et privat tiltag, der er fremkommet uden bestyrelsens viden, og at brug af Rimsøhusets mailinglisten er sket uden bestyrelsens medvirken.
Vi håber med denne præcisering at undgå yderligere forvirring.

Vi i bestyrelsen appellerer kraftigt til at møde talstærkt op til den ekstraordinære generalforsamling den 27. januar 2019, så beslutningen om Rimsøhusets fremtid kan tages på så bredt et grundlag som muligt.

Venlig hilsen Bestyrelsen

 

 

Det sker!